ایران تحصیل
مشاوره با تلفن ثابت
از سراسر کشور

۹۰۹ ۹۰۷ ۵۳۰۷

سوالات احتمالی کنکور ۱۴۰۳ چیست؟

 • دسته بندی:
 • دیدگاه ها: ۰
 • تاریخ بروزرسانی: ۱۲ تیر ۱۴۰۱
سوالات احتمالی کنکور
از 8 صبح تا 12 شب حتی در ایام تعطیل

سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید

تماس از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت:

۹۰۹ ۹۰۷ ۵۳۰۷

مشاوران متخصص ما آماده راهنمایی کردن شما هستند

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و استفاده از کد تخفیف کلیک کنید

برای دریافت سوالات احتمالی کنکور ۱۴۰۳ چیست؟ در هر یک از رشته ها و گروه های آزمایشی، همیشه برخی از مباحث بسیار مهم هستند و به  همین دلیل سوالات زیادی از آن مطرح می شود. اگر از کسانی که در سال های گذشته در دانشگاه پذیرفته شده اند سوال کنید، حتما برخی از مباحث را که سوالات زیادی از آن طرح می شود را آموزش خواهند داد. ما لیست کامل سوالات احتمالی کنکور سراسری تجربی ، انسانی ، ریاضی ، هنر و زبان را فراهم نموده ایم تا بتوانید با دریافت آن، به سوالات کنکور به راحتی پاسخ دهید.

 

 

برای دریافت پاسخ کامل به همراه توضیحات در رابطه با سوالات احتمالی کنکور ۱۴۰۳ چیست؟ و دریافت مشاوره با مشاوران ایران تحصیل به شماره های زیر تماس حاصل نمایید.

9099075307 – تماس از سراسر کشور

9099075307 – تماس از استان تهران

تماس از تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی همه روزه از 8 صبح الی 12 شب

 

 

پاسخ سوالات احتمالی کنکور ۱۴۰۳ چیست؟ را چه کسی می دهد؟

 

اگر دفترچه های کنکور سال های گذشته را خریداری نموده باشید و یا جست و جویی در رابطه با دروس مختلف داشته باشید، متوجه خواهید شد که هر یک از دروس عمومی و اختصاصی کنکور را برخی از اساتید بسیار مطرح و طراز اول کشور طرح می کنند. به همین دلیل این دسته از اساتید کاملا با نحوه طرح سوالات آشنا می باشند و همچنین می توانند به خوبی به شما بگویند که در چه مباحثی بیشتر سال مطرح می شود؟

بنابراین پاسخ به سوالات احتمالی کنکور ۱۴۰۳ چیست؟ را اساتیدی به شما خواهند داد که خود، بهترین طراحان سوال و همچنین اساتید هر یک از رشته های تخصصی می باشند. یکی از کمک هایی که مطالعه این سوالات می تواند به شما داشته باشد این است که بسیار شبیه به سوالات کنکور می باشند و به همین دلیل آمادگی لازم را برای محک شما و همچنین آشنایی با نحوه سوالات خواهد داد. همچنین شما متوجه خواهید شد که کدام مطالب را باید بیشتر بخوانید و بر آن تسلط بیابید.

ما در ادامه ، برخی از سوالات را برای شما ارائه خواهیم نمود. اما برای دریافت لیست کامل سوالات احتمالی کنکور سراسری می توانید با شماره های 9099075307 (از سراسر کشور) و 9099075307 (از استان تهران) از تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی همه روزه از 8 صبح الی 12 شب تماس حاصل نمایید.

 

 

سوالات احتمالی کنکور ۱۴۰۳ چیست؟ (درس ادبیات)

 

سوالات احتمالی کنکور


سوالات احتمالی کنکور

 

همانطور که می دانید، دروس عمومی کنکور برای تمامی گروه های آزمایشی یکسان می باشد و به همین دلیل داوطلبان عزیز می توانند با نحوه طرح هر یک از دروس به خوبی، آشنا شوند و تمرین خوبی در این زمینه داشته باشند. برخی از سوالات را برای شما در ادامه جهت آشنایی ارائه خواهیم نمود.

 

1.معانی مقابل چند واژه درست است؟

رزاقّ : آزاد           کام : زبان                    فضل : نیکویی                   زهی : آفرین                            فروغ : فخر

1. یک                        2. دو                              3. سه                                      4. چهار

 

2. واژه های افلاک – فروغ – پدیدار– زهی – کام به ترتیب معنی کدام واژه هاست؟

1.آسمان شب – شور وشوق– نهان – زیور– خوش مزه

2.آسمان – فارق – بارز – زنجیر – زیبا

3. آسمان آبی – شیفته – بینیاز – هلاکت – دام

4. آسمان – روشنایی – بارز – آفرین – سقف دهان

 

3. در کدام گزینه معانی هر دو واژه درست است؟

الف) رزّاق : نیکویی– روزی دهنده            ب) فضل: دانش – کَرَم             ج) افلاک : آسمان – ابر            د) فروغ : پرتو – خورشید

 

4. در کدام بیت غلط املایی وجود دارد؟

الف) تویی رزضاق هر پیدا و پنهان         تویی خلّاق هر دانا و نادان

ب) الهی فضل خود را یار ما کن            ز رحمت، یک نظر در کار ما کن

ج) چو در وقت بهار آیی پدیدار              حقیقت، پردهبرداری ز زُخسار

د) فروغ رویت اندازی سوی خاک          عجایب نقشها سازی سوی خاک

 

5. واژه های (تعلّل – پیرایه – برازندگی – شکن– قفا) به ترتیب معنی کدام واژه هاست؟

الف) بهانه آوردن – زیور – شایستگی –پیچ وخم زلف – پشت گردن

ب) غوغا – آرایش – شایستگی – شکننده – گشایش

پ)بهانه آوردن – زیور- بینیاز – شکننده – صورت

ج) غوغا – زیور – بینیاز – پیچ وخم زلف – گشایش

 

6.در کدام بیت غلط املایی وجود دارد ؟

الف) گشت یکی چشمه ز سنگی جدا          غُلغلهزن چهره نما ، تیزپا

ب) زین نَمَت آن مست شده از غرور             رفت و ز مبدا گشت کمی دور

ج) نعره برآورده، فلک کرده کر                     دیده سیه کرده، زَهره در

د) خواست کزان ورطه، قدم درکشد             خویشتن از حادثه برتر کشد

 

سوالات احتمالی کنکور ۱۴۰۳ چیست؟ زبان انگلیسی

 

لیست کامل سوالات احتمالی کنکور سراسری

 

 

Grammar and Vocabulary*

1) She met a woman …………can speak six languages.

a)whose              b)whom                 c)what                           d)which

2) If my brother inherited much money ,he…………to the moon.

a)travel                b)would travel            c)should travel            d)traveled

3)The students usually enjoyed………….their friends.

a)to visit               b)visiting                   c)to play                    d)playing

4)My cousin loves ……………but she hates jogging.

a)swimming           b)to swim                  c)play                       d)plays

5)Some people denied ……………..the accident.

a)to risk                 b)seei                      c)to see                     d)to avoid

6)In Italy basketball matches are often played at the weekend ,but no matches……………….next weekend.

a)was being played

b)is being played

c)will be played

d)were being played

7)She was scared, ……………the strong earthquake last night.

a)when

b)because of

c)what

d)which

8)My mother told me, you…………………your hands before eating lunch but you didn’t .

a)must wash

b)should wash

c)may have washed

d)should have washed

9)Mina left school ………………fifteen and got a job…………………… an office .

a)in – on

b)to – for

c)by – on

d)at – in

10)The glass……………………before I arrived there .

a)was broken

b)has been broken

c)had been broken

d)was being broken

11)Which sentence is grammatically correct?

a)He is very old to walk for a long time .

b)He is so old to walk for a long time.

c)He is too old to walk for a long time .

d)He is very much old to walk for a long time.

12)His ears were now …………….by the jingling of innumerable bells on the heads of innumerable horses.

a)distributed

b)heard

c)answered

d)distracted

*Cloze test

13)What is culture ? Culture is the characteristics and knowledge of….41……………group of people , encompassing language ,religion , cuisine, social habits , music and art.
The center for advance research on language acquisition
…………42………a step further , ……………43…………. Culture
……………44……..shared patterns of behaviors and
interaction,………45…………, construct and understanding that
are learned by socialization.
41)
a)particle
b)particular
c)part
d) participant

42)
a)go
b)goes
c)went
d)will go

43)
a)define
b)defining
c)to define
d) will define

44)
a)by
b)to
c)as
d)on
45)
a)cognition
b)cognate
c)cognitive
d)will cognate

Extended family:
An extended family is a family that extends ………46………… the nuclear family , consisting …………47………… parents like father , mother, and their children , aunts , uncles , grandparents , and cousin , all living the same household . particular forms include the stem and joint families .
In some circumstances , the extended family comes to live……………48………with or in place of a member of the immediate family.
These families …………49……………., in one household ,relatives …………50…………… an immediate family.

46)
a)by
b)to
c)beyond
d)on

47)
a)on
b)of
c)by
d)to

48)
a)more
b)either
c)more than
d)to

49)
a)including
b)to include
c)will include
d)to be include

50)
a)add
b)in addition to
c)adding
d)to add

What time did your grandmother arrive……………..the hotel?
a)In
b)at
c)on
d)to

The……………….. building in that area belongs to a very rich man.
a)old green stone
b)green old stone
c)big old stone
d)stone green old

سوالات احتمالی کنکور ۱۴۰۳ چیست؟ درس دین و زندگی

 

دین و زندگی حرف آخر

دین و زندگی حرف آخر

 

1.خداوند پاسخ به کدام نیازها را در جهان خلقت آماده کرده و پاسخ به کدام یک از نیازها سعادت انسان را تضمین می کند؟

الف) طبیعی- برآمده از سرمایه های ویژه ای که خداوند به انسان عطا کرده است.

ب) بنیادین- برآمده از سرمایه های ویژه ای که خداوند به انسان عطاکرده است.

ج) طبیعی – نیازهای دنیوی و اخروی که خداون به انسا عطا کرده است.

د) بنیادین- نیازهای دنیوی و اخروی که خداون به انسا عطا کرده است.

2. ابیات زیر بیانگر کدام نیاز برتر انسان می باشد و با پیام کدام آیه شریفه مرتبط است؟

«مرد خردمند هنر پیشه را                                عمر دو بایست در این روزگار

تا به یکی تجربه آموختن                                   با دگری تجربه بردن به کار»

الف) کشف راه درست زندگی – (رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسل….)

ب) درک از آینده خویش – (رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسل….)

پ) کشف راه درست زندگی – (ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات….)

د) درک از آینده خویش (ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات….)

3. پاسخ به سوال های اساس انسان چگونه مقدور است و با توجه به سخن حکیمانه امام کاظم (ع) چه کسی رتبه اش در دنیا و آخرت بالاتر است؟

الف) در کنار هم قرار گرفتن عقل و وحی – ایمانش بیشتر باشد.

ب) در کنار هم قرار گرفتن عقل و وحی – عقلش کاملتر باشد.

ج) با معرفت و آگاهی کامل از سرمایه های الهی – ایمانش بیشتر باشد.

د) با معرفت و آگاهی کامل از سرمایه های الهی – عقلش کاملتر باشد.

4. عرت و حکمت خالق، اتمام حجت بر انسان را با ارسال رسولان، رقم می زند.

الف) ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعه کتابت – تفاوت در فروع

ب) ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعه کتابت – تغییر در اصول

ج) رشد تدریجی فکر و اندیشه و امور مربوط به آن مانند دانش و فرهنگ – تفاوت در فروع

د) رشد تدریجی فکر و اندیشه و امور مربوط به آن مانند دانش و فرهنگ  – تغییر در اصول

 

برای دریافت پاسخ سوالات احتمالی کنکور ۱۴۰۳ چیست؟ باشماره های موجود در سایت تماس حاصل نمایید.

 

5.چه عاملی سبب شد تا تعالیم الهی در طول زمان های مختلف در میان مردم بماند و جزء آداب و  رشوم آنان شود؟

الف) پاسخگویی جامع دین الهی به همه نیازهای زمانه

ب) آمادگی جامعه بشری برای دریافت برنامه کامل زندگی

پ) استمرار در دعوت و ترویج پیوسته و دائمی آن

ج) رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام

6.لازمه استقرار و ماندگاری یک دعوت، …………………. و در حقیقت ………………..

الف) تبلیغ دائمی و مستمر آن است – پیدایش ادیان مختلف مورد قبول قرآن می باشد.

ب) پایبندی به اصول و ارزش های آن می باشد- پیدایش ادیان مختلف مورد قبول قرآن می باشد.

ج) تبلیغ دائمی و مستمر آن است – دین همه انبیاء یکی بوده اما در برخی احکام فرعی تفاوت داشتند.

د) پایبندی به اصول و ارزش های آن می باشد – دین همه انبیاء یکی بوده اما در برخی احکام فرعی تفاوت داشتند.

7.طاغوت به چه کسانی گفته می شود و پذیرش حکومت او چه حکمی دارد؟

الف) گمان می کنند به آنچه بر پیامبر  و پیش از او نازل شده ایمان دارند، اما ایمان نیاورده اند – حرام است.

ب) گمان می کنند به آنچه بر پیامبر  و پیش از او نازل شده ایمان دارند، اما ایمان نیاورده اند – اجتناب ناپذیر است.

ج) به مردم فرمان می دهند و قانونگذاری می کنند درحالیکه فرمان و قانونشان غیر الهی است – حرام است.

د)  به مردم فرمان می دهند و قانونگذاری می کنند درحالیکه فرمان و قانونشان غیر الهی است – اجتناب ناپذیر است.

8.مقام الگویی پیامبران و جلب اعتماد مردم به دین  و فراهم نمودن زمینه های هدایت مردم به ترتیب مربوط به لروم برخورداری از عصمت در مقام……. ، ……………. و ……………. می باشد.

الف) دریافت و ابلاغ وحی – اجرای احکام و فرمان الهی – تعلیم و تبیین دین

ب) اجرای احکام و فرمان الهی – دریافت و ابلاغ وحی – تعلیم و تبین دین

ج) دریافت و ابلاغ وحی – تعلیم و تبیین دین – اجرای احکام و فرمان الهی

د) اجرای احکام و فرمان الهی – تعلیم و تبین دین – دریافت و ابلاغ وحی

9.معرفی امام علی (ع) به عنوان جانشین پیامبر اکرم (ص) برای اولین بار، هم با زمان با نزول کدام آیه قرآن بود؟

الف) ای پیامبر عشیره خود را انذار کن               ب) آنچه بر تو از خدا نازل شده را ابلاغ نما

ج) از خدا و پیامبر و اولی الامر اطلاعت کنید        د) خدا اراده کرده شما را از ناپاکی دور کند.

 

 

خلاصه مطلب

در این مقاله تلاش نمودیم تا اطلاعاتی را در رابطه با اینکه سوالات احتمالی کنکور ۱۴۰۳ چیست؟ و همچنین برخی از محتوای لیست کامل سوالات احتمالی کنکور سراسری تجربی، ریاضی، انسانی ، هنر و زبان ارائه دهیم. در صورتی که مایل به دریافت مشاوره می باشید، می توانید با مشاوران ما در ارتباط باشید. مشاوران ما همه روزه، حتی ایام تعطیل، آماده ارائه خدمات به شما عزیزان می باشند.

 

 

مطالب مرتبط

روش تست زدن ریدینگ کنکور

دلایل بی علاقگی و فرار از درس خواندن

بهترین کتاب تست ریاضی تجربی

14 راز مهم رتبه های برتر کنکور

لیست کامل سوالات احتمالی کنکور سراسری

سوالات احتمالی کنکور ۱۴۰۳ چیست؟ 

 

 

3.6/5 - (5 امتیاز)
از 8 صبح تا 12 شب حتی در ایام تعطیل

سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید

تماس از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت:

۹۰۹ ۹۰۷ ۵۳۰۷

مشاوران متخصص ما آماده راهنمایی کردن شما هستند

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و استفاده از کد تخفیف کلیک کنید

سوالات احتمالی کنکور ۱۴۰۳ چیست؟

سوالات عمومی و اختصاصی را اساتیدی طرحی می نمایند که خودشان طراحان سوال کنکور می باشند و یا تحلیل گر سوالات هستند. برخی از سوالات را ما در این مقاله ارائه نموده ایم.

برای دریافت لیست کامل سوالات احتمالی کنکور سراسری چگونه اقدام نماییم؟

برای دریافت لیست کامل می توانید با با شماره های 9099075307 (از سراسر کشور) و 9099075307 (از استان تهران) از تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی همه روزه از 8 صبح الی 12 شب تماس حاصل نمایید.

آیا ممکن است سوالات احتمالی کنکور تکراری باشد؟

احتمال تکراری بودن سوالات بسیار ضعیف می باشد ولی احتمال مشابه بودن آن ها وجود دارد.

 

 

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

 • تاریخ کنکور 1403 

  تغییر زمان برگزاری کنکور 1403 + تاریخ جدید رشته ها sanjesh.org

  تاریخ کنکور 1403 از سوی سازمان ملی سنجش و ارزیابی نظام آموزش کشور به تعویق افتاد. سازمان ملی سنجش و ارزیابی نظام آموزش کشور اعلام کرد: «به اطلاع داوطلبان عزیز آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ (نوبت دوم) می‌رساند، با توجه به برگزاری انتخابات...
 • حوزه‌ های برگزاری کنکور سراسری در تبریز

  حوزه‌ های برگزاری کنکور سراسری در تبریز 1403 {آدرس و مسیر}

  لیست حوزه های برگزاری کنکور سراسری در تبریز هر سال بعد از اعلام مهلت ثبت نام آزمون سراسری در سنجش اعلام می‌شود. در واقع داوطلبان رشته‌های تجربی، ریاضی فیزیک، انسانی، زبان و هنر با دریافت کارت ورود به جلسه خود...
 • rahgiri.sanjesh.org

  پیگیری درخواست سامانه سنجش + راهنما rahgiri.sanjesh.org

  سامانه پاسخگویی اینترنتی سنجش آموزش کشور به آدرس اینترنتی rahgiri.sanjesh.org از سوی این سازمان ایجاد شده است تا متقاضیان گرامی بتوانند به صورت غیر حضوری و اینترنتی جهت ثبت درخواست سازمان سنجش اقدام کنند. در این سامانه هم چنین می...
 • سیستم پاسخگویی سازمان سنجش

  سیستم پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش + request.sanjesh.org

  سیستم پاسخگویی سازمان سنجش برای استفاده کلیه افراد و داوطلبان کنکوری فعال شد. کلیه متقاضیان می‌توانند در صورت نیاز به استفاده از سامانه ثبت درخواست سنجش وارد نشانی request.sanjesh.org شده و درخواست خود را در این سامانه درج فرمایند. همچنین...
تماس با مشاور