اصلاح تاریخ چک صیاد

👈 یکی از مواردی که هنگام صادر کردن چک صیادی، افراد دچار اشتباه می شوند و یا بعد از صدور چک دچار تغییر می شود، تاریخ چک است.

شما برای اصلاح تاریخ چک صیاد، نیز باید لاشه چک را داشته و بطور حضوری به بانک مراجعه کنید، البته این شرط عدم تایید چک توسط گیرنده کماکان پا برجاست در غیر این صورت امکان اصلاح تاریخ چک صیاد و یا تغییر  تاریخ چک صیاد در سامانه صیاد وجود نخواهد داشت.

در شرایط فعلی، مراجعه حضوری به بانک صادر کننده دسته چک صیادی، تنها روش و نحوه اصلاح تاریخ چک صیاد در سامانه صیاد بوده و تغییر و اصلاح تاریخ چک صیاد ثبت شده در سامانه صیاد از طریق دیگری امکان پذیر نمی باشد.

پس حتما در تکمیل و ثبت چک در سامانه صیاد بسیار دقت کنید که بعدا نیاز به ویرایش و اصلاح تاریخ چک صیاد و مراجعه حضوری نداشته باشید.