فراموشی کد سخا

فراموشی کد سخا

در صورت فراموشی کد سخا چگونه می توان آن را بازیابی کرد؟ به دلیل اهمیتی […]

مهلت معرفی نظام وظیفه

مهلت معرفی نظام وظیفه مشخص شده است. تمامی مشمولین لازم است در رابطه با قوانین […]