ثبت نام سامانه سجاد

ثبت نام سامانه سجاد برای افراد متقاضی آغاز شد. دقت داشته باشید که هدف اساسی […]

ثبت نام وام دانشجویی

زمان ثبت نام وام دانشجویی برای دانشجویان متقاضی دریافت وام آغاز شد. کلیه افراد دانشجو […]

پشتیبانی سامانه سجاد

بخش پشتیبانی سامانه سجاد برای تمامی افراد و کاربران سامانه سجاد فعال شد. کلیه افراد […]