ایران تحصیل
مشاوره با تلفن ثابت
از سراسر کشور

۹۰۹ ۹۰۷ ۵۳۰۷

 • سامانه ثبت نام مدارس شاهد کرج ۱۴۰۲-۱۴۰۳

  سامانه شاهد و امور ایثارگران کرج 99-۱۴۰۲ ثبت نام مدارس شاهد کرج مقطع ششم به هفتم ثبت نام مدارس شاهد کرج در مقاطع نهم به دهم و میان پایه   جهت ثبت نام مدارس شاهد در کرج و سراسر در...
 • سامانه ثبت نام مدارس شاهد مشهد ۱۴۰۲-۱۴۰۳

  سامانه شاهد و امور ایثارگران مشهد 99-۱۴۰۲ ثبت نام مدارس شاهد مشهد مقطع ششم به هفتم ثبت نام مدارس شاهد مشهد در مقاطع نهم به دهم و میان پایه   جهت ثبت نام مدارس شاهد در مشهد و سراسر در...
 • سامانه ثبت نام در مدارس شاهد تهران ۱۴۰۲-۱۴۰۳

  سامانه شاهد و امور ایثارگران تهران 99-۱۴۰۲ ثبت نام در مدارس شاهد تهران مقطع ششم به هفتم ثبت نام در مدارس شاهد تهران در مقاطع نهم به دهم و میان پایه   جهت ثبت نام مدارس شاهد در تهران و...
 • سامانه ثبت نام مدارس شاهد اسکو ۱۴۰۲-۱۴۰۳

  سامانه شاهد و امور ایثارگران اسکو 99-۱۴۰۲ ثبت نام مدارس شاهد اسکو مقطع ششم به هفتم ثبت نام مدارس شاهد اسکو در مقاطع نهم به دهم و میان پایه   جهت ثبت نام مدارس شاهد در اسکو و سراسر در...
 • سامانه ثبت نام مدارس شاهد اردبیل ۱۴۰۲-۱۴۰۳

  سامانه شاهد و امور ایثارگران اردبیل 99-۱۴۰۲ ثبت نام مدارس شاهد اردبیل مقطع ششم به هفتم ثبت نام مدارس شاهد اردبیل در مقاطع نهم به دهم و میان پایه   جهت ثبت نام مدارس شاهد در اردبیل و سراسر در...
 • سامانه ثبت نام مدارس شاهد ارومیه ۱۴۰۲-۱۴۰۳

  سامانه شاهد و امور ایثارگران ارومیه 99-۱۴۰۲ ثبت نام مدارس شاهد ارومیه مقطع ششم به هفتم ثبت نام مدارس شاهد ارومیه در مقاطع نهم به دهم و میان پایه   جهت ثبت نام مدارس شاهد در ارومیه و سراسر در...
 • سامانه ثبت نام مدارس شاهد تبریز ۱۴۰۲-۱۴۰۳

  سامانه شاهد و امور ایثارگران تبریز 99-۱۴۰۲ ثبت نام مدارس شاهد تبریز مقطع ششم به هفتم ثبت نام مدارس شاهد تبریز در مقاطع نهم به دهم و میان پایه   جهت ثبت نام مدارس شاهد در تبریز و سراسر در...
 • سامانه ثبت نام مدارس شاهد اهر ۱۴۰۲-۱۴۰۳

  سامانه شاهد و امور ایثارگران اهر 99-۱۴۰۲ ثبت نام مدارس شاهد اهر مقطع ششم به هفتم ثبت نام مدارس شاهد اهر در مقاطع نهم به دهم و میان پایه   جهت ثبت نام مدارس شاهد در اهر و سراسر در...
 • ثبت نام مدارس شاهد یزد ۱۴۰۲-۱۴۰۳

  سامانه ثبت نام مدارس شاهد یزد – saja.medu.ir جهت ثبت نام مدارس شاهد یزد 99-۱۴۰۲ در مقاطع اول ابتدایی – هفتم و دهم و میان پایه به تفکیک دخترانه و پسرانه از سراسر کشور با شماره های زیر تماس حاصل...
 • ثبت نام مدارس شاهد همدان ۱۴۰۲-۱۴۰۳

  سامانه ثبت نام مدارس شاهد همدان – saja.medu.ir جهت ثبت نام مدارس شاهد همدان 99-۱۴۰۲ در مقاطع اول ابتدایی – هفتم و دهم و میان پایه به تفکیک دخترانه و پسرانه از سراسر کشور با شماره های زیر تماس حاصل...
 • ثبت نام مدارس شاهد هرمزگان ۱۴۰۲-۱۴۰۳

  سامانه ثبت نام مدارس شاهد هرمزگان – saja.medu.ir جهت ثبت نام مدارس شاهد هرمزگان  99-۱۴۰۲ در مقاطع اول ابتدایی – هفتم و دهم و میان پایه به تفکیک دخترانه و پسرانه از سراسر کشور با شماره های زیر تماس حاصل...
 • ثبت نام مدارس شاهد مرکزی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

  سامانه ثبت نام مدارس شاهد مرکزی – saja.medu.ir جهت ثبت نام مدارس شاهد مرکزی 99-۱۴۰۲ در مقاطع اول ابتدایی – هفتم و دهم و میان پایه به تفکیک دخترانه و پسرانه از سراسر کشور با شماره های زیر تماس حاصل...
تماس با مشاور