ایران تحصیل
مشاوره با تلفن ثابت
از سراسر کشور

909 9075307

رشته های دانشگاه فرهنگیان اصفهان 1400-۱۴۰۲

رشته های دانشگاه فرهنگیان اصفهان ۱۴۰۲-۱۴۰۳
از 8 صبح تا 12 شب حتی در ایام تعطیل

سوال دارید با ما تماس بگیرید

تماس از سراسر کشور :

909 9075307

تماس با برترین مشاوران از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و استفاده از کد تخفیف کلیک کنید

اصفهان، قطب رشته های تربیت معلم می باشد. بدین معنا که لیست رشته های دانشگاه فرهنگیان اصفهان 1400-۱۴۰۲ بسیار بیشتر از سایر دانشگاه های دیگر می باشند. با توجه به اینکه پذیرش در دانشگاه فرهنگیان اصفهان در مقاطع مختلفی امکان پذیر است، لذا به این لیست باید رشته های کارشناسی و ارشد را نیز باید اضافه نمود . ظرفیت تعیین شده در دانشگاه های اصفهان بیش از سایر دانشگاه های دیگر می باشد. شرایط ورود به دانشگاه فرهنگیان اصفهان نیز، تفاوتی با سایر دانشگاه های فرهنگیان دیگر نخواهد داشت که برای آشنایی شما داوطلبان عزیز برخی از این شرایط را ذکر خواهیم نمود.

 

 

برای انتخاب رشته های دانشگاه فرهنگیان اصفهان ۱۴۰۲-۱۴۰۳  – اطلاع از زمان تعیین شده برای ثبت نام، ظرفیت رشته های مختلف دانشگاه فرهنگیان اصفهان با مشاوران ایران تحصیل به شماره های زیر تماس حاصل نمایید.

9099075307 – تماس از سراسر کشور

9099075307 – تماس از استان تهران

تماس از تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی همه روزه از 8 صبح الی 12 شب

 

 

لیست رشته های دانشگاه فرهنگیان اصفهان ۱۴۰۲-۱۴۰۳

 

لیست رشته های دانشگاه فرهنگیان اصفهان

لیست رشته های دانشگاه فرهنگیان اصفهان

 

ذکر این نکته ضروری است که لیست ارائه شده در زیر، شامل تمامی دانشگاه های فرهنگیان استان اصفهان خواهد شد، نه فقط خود شهر اصفهان. همچنین با توجه به اینکه چارت درسی دانشگاه فرهنگیان بسیار متفاوت با چارت درسی سایر دانشگاه ها در همان رشته ها خواهد بود، ما چارت درسی برخی از رشته های ارائه شده در زیر را برای شما داوطلبان شرکت در ثبت نام دانشگاه فرهنگیان 98 ارائه خواهیم نمود.

گروه آزمایشی ریاضی :
آموزش و پرورش کودکان استثنایی
آموزش ریاضی
آموزش فیزیک
آموزش ابتدایی
آموزش تربیت بدنی
 گروه آزمایشی تجربی :
 دبیری شیمی
دبیری زیست شناسی
آموزش ابتدایی
آموزش و پرورش کودکان استثنایی
آموزش تربیت بدنی
گروه آزمایشی انسانی :
آموزش زبان و ادبيات فارسي
 دبيري الهيات و معارف اسلامي
 دبيري تاريخ
دبيري زبان و ادبيات عربي
 دبيري علوم اجتماعي
راهنمایی و مشاوره
آموزش ابتدایی
آموزش و پرورش کودکان استثنایی
آموزش جغرافیا
آموزش تربیت بدنی
گروه آزمایشی هنر :
آموزش ارتباط تصویری
گروه آزمایشی زبان های خارجی :
تربیت دبیر زبان انگلیسی

چارت درسی رشته دانشگاه فرهنگیان اصفهان

 

چارت درسی رشته های دانشگاه فرهنگیان اصفهان

چارت درسی رشته های دانشگاه فرهنگیان

 

برای آشنایی داوطلبان عزیز در ادامه به برخی از چارت درسی رشته های دانشگاه فرهنگیان اصفهان اشاره خواهیم نمود.

چارت درسی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان 

 

لیست رشته های دانشگاه فرهنگیان اصفهان

لیست رشته های دانشگاه فرهنگیان اصفهان

 

عمومی اختصاصی
آیین زندگی
اندیشه اسلامی 1
اندیشه اسلامی 2
دانش خانواده و جمعیت
انقلاب اسلامی ایران
تاریخ تحلیلی صدر اسلام
تفسیر موضوعی قرآن
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
تربیت بدنی 1
تربیت بدنی 2
زبن فارسی
زبان انگلیسی
سلامت / بهداشت و صیانت از محیط زیست
نگارش علمی
دروس تخصصی
ﻧﻈﺎم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﺳﻼم (ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺮآن و رواﯾﺎت ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ )
فلسفه تربیت
فلسفه تربیت رسمی و عمومی در ج.ا.ا
استاد قواننی و سازمان آموزش و پرورش در ج.ا.ا
اخلاق حرفه ای معلم
نقش احتماعی معلم از دیدگاه اسلام
روانشناسی تربیتی
نظریه های یادگیری و آموزش
اصول و روش های تدریس
ارزشیابی از یادگیری
آموزش و پرورش تطبیقی با تاکید بر دوره های تحصیلی
جامعه شناسی تربیتی
اصول و روش های راهنمایی و مشاوره
کاربرد هنر در آموزش
مدیریت آموزشگاهی
کاربرد زبان در تربیت
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي درﺳﯽ در آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﮐﺘﺎب 1درﺳﯽﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﮐﺘﺎب درﺳﯽ 2

ارزﺷﯿﺎي ﮐﯿﻔﯽ (ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ )در دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ

ﻃﺮاﺣﯽ واﺣﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي در آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ
ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ :3 ﺣﺮﻓﻪاي درس ﭘﮋوﻫﯽ
ﮐﺎرورزي

ﮐﺎرﺑﺮدﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و در ارﺗﺒﺎﻃﺎت آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ

ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪ :پژوﻫﺶ رواﯾﯽ
ﻃﺮاﺣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ در آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ
ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪ :ﮐﻨﺶ  ﭘﮋوﻫﯽ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺧﺎص ﺣﺮﻓﻪ اي در آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ

ﮐﺎرﻧﻤﺎي ﻣﻌﻠﻤﯽ (ﭘﺮوژه)

راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﺪرﯾﺲ در آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ
ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ
ﮐﺎرورزي
اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺑﺘﺪاﯾﯽ
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ
آﻣﻮزش زﺑﺎن
رﺷﺪﮐﻮدك ع اﺧﺘﻼﻻت
آﻣﻮزش ﻗﺮآن 2
ﻓﺎرﺳﯽ
ﯾﺎدﮔﯿﺮي
روش ﺗﺤﻘﯿﻖ و آﻣﺎر در ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽاﺧﺘﻼﻻت 2ﯾﺎدﮔﯿﺮي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي درﺳﯽ ﮐﻼس ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ
ﻣﺒﺎﻧﯽ آﻣﻮزش ن آﻣﻮزش زﺑﺎن 2 زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
ﻓﺎرﺳﯽ
ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزش 1ﻫﻨﺮ (ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ)
آﻣﻮزش
ﻣﺒﺎﻧﯽ آﻣﻮزش
رﯾﺎﺿﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
آﻣﻮزش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽآﻣﻮزش ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزش ﻫﻨﺮ 3
ﻣﺒﺎﻧﯽآﻣﻮزش آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم
رﯾﺎﺿﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ
ادﺑﯿﺎت ﮐﻮدﮐﺎن
آﻣﻮزش دﯾﻨﯽ
ﻣﺒﺎﻧﯽ آﻣﻮزش دﯾﻨﯽ 2 ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﻓﻨﻮن راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره در دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ
دروس اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ
ﻣﺒﺎﻧﯽ آﻣﻮزش
ﻣﺒﺎﻧﯽ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ  زﺑﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﻣﺒﺎﻧﯽ آﻣﻮزش ﻫﻨﺮ
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻓﺮاﮔﯿﺮ در 1دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ

چارت درسی رشته های دانشگاه فرهنگیان اصفهان – دبیری علوم اجتماعی

 

چارت درسی رشته های دانشگاه فرهنگیان اصفهان - دبیری علوم اجتماعی

چارت درسی رشته های دانشگاه فرهنگیان اصفهان – دبیری علوم اجتماعی

 

عمومی
ﺗﻮزﯾﻊ دروس رﺷﺘﻪ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
آﯾﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ
اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ 2 و 1
داﻧﺶ ﺧﺎﻧﻮاده
اﻧﻘﻼب
ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ 2
ﻗﺮآن
ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ
 زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ 1 و 1
ﺳﻼﻣﺖ/ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﻧﮕﺎرش ﻋﻠﻤﯽ
نگارش خلاق

ﺳﯿﺮهﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﻫﻞﺑﯿﺖ (ع) (ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ و ﺳﺎﺣﺖ ﻫﺎيﺗﺮﺑﯿﺖ)

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ در ج.ا.ا
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ رﺳﻤﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ در ج.ا.ا

اﺳﻨﺎد، ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ج.ا.ا

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ و ﻋﻤﻞ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در اﺳﻼم و اﯾﺮان
اﺧﻼقﺣﺮﻓﻪاي ﻣﻌﻠﻢ
ﻧﻘﺶاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﻠﻢازدﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم

رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي و آﻣﻮزش
اﺻﻮل وروش ﻫﺎيﺗﺪرﯾﺲ
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ از ﯾﺎدﮔﯿﺮيآﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ دورهﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
اﺻﻮل و روشﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره
ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﻨﺮ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
آﻣﻮزش ﮐﺎرﺑﺮد زﺑﺎن در آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ
اختصاصی

ﻓﻠﺴﻔﻪﻣﻌﻠﻤﯽ در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻃﺮاﺣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﺪرﯾﺲ در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و آزﻣﻮن ﺳﺎزي در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻃﺮاﺣﯽ واﺣﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ :3 ﺣﺮﻓﻪاي درس ﭘﮋوﻫﯽ
ﮐﺎرورزي

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي درﺳﯽدر آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و در ارﺗﺒﺎﻃﺎت آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮐﺎرورزي
ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪ :ﮐﻨﺶ هاي ﭘﮋوﻫﯽ

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺧﺎص ﺣﺮﻓﻪاي در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮐﺎرﻧﻤﺎي ﻣﻌﻠﻤﯽ

ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ : ﺣﺮﻓﻪاي ﭘﮋوﻫﺶ رواﯾﯽ
ﮐﺎرورزي
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺻﻮل ﻋﻠﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ 2
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ
اﻧﻘﻼب
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﯽ

روش ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻗﺸﺮﻫﺎ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﻫﺎ

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ ن ﺑﯿﻨﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ
روش ﭘﮋوﻫﺶ
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﭘﺎﯾﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ

آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزه داﻧﺶ آﻣﻮزي

آﻣﺎر در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ SPSS

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت

روانشناسی اجتماعی احتماعی ایران
کاربرد آمار مقدماتی
اصول علم اقتصاد
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺼﺮف و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ
تاریخ عمومی
درآمد بر تاریخ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺎﻧﻮاده
ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﮐﻼس درس
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ 2 و1
در س انتخابی

چارت درسی رشته های دانشگاه فرهنگیان اصفهان – دبیری ریاضی

 

چارت درسی رشته های دانشگاه فرهنگیان اصفهان - دبیری ریاضی

چارت درسی رشته های دانشگاه فرهنگیان اصفهان – دبیری ریاضی

 

عمومی
ﺗﻮزﯾﻊ دروس رﺷﺘﻪ آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ
آﯾﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ن اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ
داﻧﺶ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﻼﻣﯽ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺻﺪر اﺳﻼمﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻗﺮآنﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ زﺑﺎن
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ 1 و 2  اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﺳﻼﻣﺖ/ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﻧﮕﺎرش  ﻋﻠﻤﯽ
ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ(ﺳﯿﺮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ واﻫﻞ ﺑﯿﺖ (ع ) ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ و ﺳﺎﺣﺖﻫﺎي ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻧﻈﺎم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﺳﻼم (ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺮآن و رواﯾﺎت ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ (ع)
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ در ج.ا.ا
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ رﺳﻤﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ در ج.ا.ااﺳﻨﺎد، ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ج.ا.اﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ و ﻋﻤﻞ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در اﺳﻼم و اﯾﺮان
تخصصی
ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﻠﻢ از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي و آﻣﻮزش
اﺻﻮل و روش ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺗﺪرﯾﺲ از ﯾﺎدﮔﯿﺮي
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ دورهﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
اﺻﻮل و روشﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره
ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﻨﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در آﻣﻮزش
ﮐﺎرﺑﺮد زﺑﺎن  آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﯽ در ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﻌﻠﻤﯽ در آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ
ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در آﻣﻮزش  رﯾﺎﺿﯽ
ﻃﺮاﺣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ در آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽراﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﺪرﯾﺲ در آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽآزﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و آزﻣﻮن ﺳﺎزي در آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽﻃﺮاﺣﯽ واﺣﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي در آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ :3 ﺣﺮﻓﻪاي درس ﭘﮋوﻫﯽ
ﮐﺎرورزي 1

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي درﺳﯽ در آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﮐﺘﺎب درﺳﯽ

ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و در 2 ارﺗﺒﺎﻃﺎت آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ

ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در آﻣﻮزش 3 رﯾﺎﺿﯽ
ﮐﺎرورزي 2
ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ :2 ﺣﺮﻓﻪاي ﮐﻨﺶ ﭘﮋوﻫﯽ

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺧﺎص ﺣﺮﻓﻪاي در آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ

ﮐﺎرﻧﻤﺎي ﻣﻌﻠﻤﯽ (ﭘﺮوژه)

ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪ : ﭘﮋوﻫﺶ رواﯾﯽ
ﮐﺎرورزي 3

رﯾﺎﺿﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ

رﯾﺎﺿﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲﻫﺎ

ﺟﺒﺮ 3 دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ
ﻣﺒﺎﻧﯽ 3
ﺟﺒﺮﺧﻄﯽ
 ﻫﻨﺪﺳﻪ
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮔﺮاف و ﮐﺎرﺑﺮدﻫا

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزي

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﻮم  ﻓﯿﺰﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻖ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ
ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ آﻧﺎﻟﯿﺰ

ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻣﺪرﺳﻪاي
ﻧﻈﺮﯾﻪ رﯾﺎﺿﯽ اﻋﺪاد
ﻣﺒﺎﻧﯽ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻋﺪدي
 آﻣﺎر و زﺑﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ
اﺣﺘﻤﺎل
درس اﺧﺘﯿﺎري اولدرس اﺧﺘﯿﺎري دوم

چارت درسی رشته های دانشگاه فرهنگیان اصفهان – دبیری زیست

 

رشته های کارشناسی دانشگاه فرهنگیان اصفهان

رشته های کارشناسی دانشگاه فرهنگیان اصفهان

 

دروس تخصصی
دبیری زیست
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي و آﻣﻮزش
ن اﺻﻮل و روش ﻫﺎي ﺗﺪرﯾﺲ
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮي
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ دورهﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
اﺻﻮل و روشﻫﺎي  ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﻨﺮ
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  آﻣﻮزشی آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﯽ
ﺗﺮﺑﯿﺖ

ﻓﻠﺴﻔﻪﻣﻌﻠﻤﯽ در آﻣﻮزش زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و در ارﺗﺒﺎﻃﺎت آﻣﻮزش زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻃﺮاﺣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ در آﻣﻮزش زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﺪرﯾﺲ در آﻣﻮزش زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و آزﻣﻮن ﺳﺎزي در آﻣﻮزش زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻃﺮاﺣﯽ واﺣﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي در آﻣﻮزش زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪ :درس  ﭘﮋوﻫﯽ
ﮐﺎرورزي

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي درﺳﯽ در آﻣﻮزش زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ در آﻣﻮزش زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در آﻣﻮزش زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و در ارﺗﺒﺎﻃﺎت آﻣﻮزش زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪ :ﮐﻨﺶ های ﭘﮋوﻫﯽ

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺧﺎص ﺣﺮﻓﻪاي در آﻣﻮزش زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﮐﺎرﻧﻤﺎي ﻣﻌﻠﻤﯽ (ﭘﺮوژه)

ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪ : ﭘﮋوﻫﺶ 1اي رواﯾﯽ
ﮐﺎرورزي
رﯾﺎﺿﯽ و آﻣﺎر
ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ
زﯾﺴﺘﯽ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ
زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻧﻮرانﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻧﻮرانرﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﮔﯿﺎﻫﯽ
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻧﻮرا
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺷﯿﻤﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻧﻮرانآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻧﻮران
ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽﺑﻮم ﺷﻨﺎسی
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﯿﻤﯽ
آز ﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژي
ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ
ژﻧﺘﯿﮏ
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي  زﯾﺴﺖ
زﺑﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ
ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ

اﺻﻮل رده ﺑﻨﺪي ﺟﺎﻧﺪاران و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﮐﻠﯽ آﻧﻬﺎ

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﮔﯿﺎﻫﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﮔﯿﺎﻫﯽ

رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮔﯿﺎﻫﯽ

ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﮔﯿﺎﻫﯽ

زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

 

خلاصه مطلب

در این مقاله تلاش نمودیم تا در رابطه با رشته های دانشگاه فرهنگیان اصفهان 99-۱۴۰۲ اطلاعاتی را به شما عزیزان ارائه نماییم. با توجه به اینکه دانشگاه اصفهان تصمیم به ایجاد رشته های جدید این دانشگاه دارد برای اطلاع از لیست رشته های فرهنگیان اصفهان در مقطع کارشناسی و ارشد می توانید با مشاوران دانشگاه فرهنگیان ما که شماره های آنان در سایت موجود است تماس حاصل نمایید. مشاوران ما همه روزه، حتی ایام تعطیل، آماده ارائه خدمات به شما عزیزان خواهند داد.

 

مطالب مرتبط

رشته های دانشگاه فرهنگیان اصفهان

لیست کامل رشته های کارشناسی و ارشد دانشگاه فرهنگیان اصفهان

لیست رشته های دانشگاه فرهنگیان
رشته های کارشناسی دانشگاه فرهنگیان اصفهان
رشته های ارشد دانشگاه فرهنگیان اصفهان

 

3.3/5 - (7 امتیاز)
از 8 صبح تا 12 شب حتی در ایام تعطیل

سوال دارید با ما تماس بگیرید

تماس از سراسر کشور :

909 9075307

تماس با برترین مشاوران از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و استفاده از کد تخفیف کلیک کنید

رشته های دانشگاه فرهنگیان اصفهان ۱۴۰۲-۱۴۰۳ شامل چه رشته هایی می باشد؟

ما لیست کامل رشته های کارشناسی و ارشد دانشگاه فرهنگیان اصفهان را برای شما در این مقاله ارائه داده ایم.

 

آیا لیست رشته های دانشگاه فرهنگیان اصفهان نسبت به سال های گذشته تغییر نموده است؟

دانشگاه اصفهان در نظر دارد تا رشته های کارشناسی دانشگاه فرهنگیان اصفهان را اضافه نماید و این احتمال وجود دارد که برخی از رشته ها نیز در سال جاری اضافه  شوند.

 

آیا امکان پذیرش در رشته های ارشد دانشگاه فرهنگیان اصفهان برای غیر فرهنگیان نیز وجود دارد؟

خیر. ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد تنها مختص به فرهنگیان می باشد.

نظرات

 1. عاطی
  ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۲۹

  سلام من دانشجوی فرهنگیان رشته آموزش ابتداییم میخوام ارشد تکنولوژی آموزشی بخونم
  سوالم اینکه فرهنگیان اصفهان همچین رشته ای داره؟؟ و بدون آزمون هم میشه اگه اره شرایطش چیه؟؟

  • مشاور ملکی
   ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۳۹

   سلام وقت بخیر
   جهت اطلاع از شرایط اولیه با مشاورین ایران تحصیل در تماس باشید.

 2. اسحاقیان
  ۲۶ دی ۱۴۰۱ ساعت ۰۱:۲۲

  سلام
  ببخشید برای رشته آموزش علوم اجتماعی میشود در این دانشگاه تحصیل کرد یا این رشته فقط در پردیس کمالوند خرم آباد هست ؟؟؟
  طبق دفترچه انتخاب رشته اینجوری دیدم‌

  • tahmasebi
   ۲۷ دی ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۵۱

   سلام دوست عزیز برای اطمینان دقیق باید منتظر انتشار دفترچه ی جدید باشید.

   • اسحاقیان
    ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۰۰:۲۹

    خواستم ببینم اصلا امکانش هست یا در سال های قبل بوده ؟ . چونکه من تحقیق کردم همیشه برای آموزش علوم‌ اجتماعی محل تحصیل خرم آباد بوده

    • tahmasebi
     ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۵۲

     سلام دوست عزیز همونطور که خدمتتون عرض کردم باید منتظر انتشار دفترچه باشید.

 3. قربانی
  ۱۷ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۱۸

  سلام وقت بخیر
  آیا امکان ادامه تحصیل از کاردانی به کارشناسی برای فرهنگیان بدون کنکور در دانشگاه فرهنگیان وجود دارد؟

  • مشاور فتح اللهی
   ۱۷ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۲۶

   سلام وقت بخیر .. خیر دانشگاه فرهنگیان برای هیچ مقطعی پذیرش بدون کنکور ندارد و باید کنکور سراسری شرکت کنید.

 4. یزدانی
  ۱۰ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۲۳:۲۳

  سلام وقت بخیر
  مشاور‌مدرسه به ما‌گفت‌که با رشته تربیت کودک میشود وارد دانشگاه فرهنگیان شد صحت داره؟

  • behrouzi
   ۱۱ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۴۷

   سلام روزتون بخیر جهت اطلاع از نحوه ورود به فرهنگیان تماس حاصل فرمایید

 5. Raha
  ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۳:۴۶

  سلام وقتتون بخیر تو شهر اصفهان با رتبه ۹۰۰۰ و تراز ۶۷۰۰ امکان داره دعوت به مصاحبه فرهنگیان بشم؟

  • behrouzi
   ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۰۴

   باید ببینید که مجاز به انتخاب رشته در فرهنگیان شدید در کارنامه

 6. Erfan
  ۲ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۲۳

  سلام
  آیا دانشگاه فرهنگیان ، تربیت معلم قرآن هم داره برای آموزش قرآن دوره راهنمایی ( کلاس های هفتم ، هشتم و نهم )

  • gholizadegan
   ۲ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۰۷

   سلام خیر معلم عربی دارد

 7. Farahnaz
  ۴ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۳۰

  سلام وقت بخیر برای کارشناسی بدون کنکور فرهنگیان میشه ادامه داد؟؟؟

  • alizadeh
   ۷ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۶

   سلام وقت بخیر . این دانشگاه فقط از طریق ازمون ، جذب می کند برای کسب اطلاعات بیشتر به مقالات داخل سایت رجوع شود

 8. Farah
  ۴ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۰۲

  سلام وقت بخیر
  میشه برای کارشناسی بدون آزمون توی دانشگاه پردیس فرهنگیان
  شرکت کرد؟

  • fathollahi
   ۷ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۳۳

   سلام خیر دانشگاه فرهنگیان برای هیچ مقطع و دوره ای پذیرش بدون کنکور ندارد

 9. بیگلری
  ۹ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۴۶

  حدود رتبه قبولی چنده

  • fattahi
   ۹ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۴۰

   سلام وقت بخیر
   پذیرش دانشگاه فرهنگیان به صورت نیمه متمرکز و دو مرحله ای برگزار میشود و شما برای راه یافتن به مرحله دوم باید حداقل تراز 6500 کسب کنید.

 10. بیگلری
  ۹ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۴۶

  سلام . برای ارشد حدود رتبه چند باید باشه تا پذیرفته بشیم

  • aghazade
   ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۲۷

   سلام برای بررسی رشته های تحصیلی برای قبولی در دانشگاه بامجموعه تماس بگیرید

 11. حدیث
  ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۰۵

  سلام و خداقوت و ممنون بابت مطالب مفیدتون
  یک سوال داشتم
  با توجه به پیشرفت تکنولوژی و فراگیری ربات ها و هوش مصنوعی آیا شغل معلمی در ۱۰ سال آینده وجود دارد؟

 12. Hasti
  ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۳۴

  سلام وقتتون بخیر
  آیا رشته خود تربیت بدنی رو هم میگیرید؟

  • کارشناس ارشد
   ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۴۱

   سلام وقت به خیر
   برای ورود به دانشگاه های فرهنگیان باید در کنکور سراسری رشته های نظری شرکت نمایید.
   برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با مشاورین مرکز ایران تحصیل تماس بگیرید.

 13. نسرین
  ۲۲ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۵۷

  سلام
  برای قبول شدم رشته عوم اجتماعی در دانشگاه اصفهان تا چه رتبه پذیرش دارن؟

  • کارشناس ارشد
   ۲۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۵۴

   سلام وقتتون بخیر به مفاله های موجود در سایت ایران تحصیل مراجعه کنید

 14. Mah
  ۲۴ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۳۰

  دانشگاه فرهنگیان اصفهان از سراسر کشور دانشجو می‌پذیرد؟یا فقط خود اصفهان می باشد

  • کارشناس ارشد
   ۲۵ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۱۷

   سلام
   شیوه ی پذیرش دانشگاه فرهنگیان در سال های اخیر به صورت بومی گزینی بوده است

 15. محمد
  ۵ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۱۵

  آیا دانشگاه فرهنگیان دانشجو از خوداصفهان و مبارکه می پذیرد؟

  • کارشناس ارشد
   ۵ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۵۲

   سلام بر اساس رشته های دانشگاه فرهنگیان اصفهان 1400-1401 و قبولی شما در رشته مورد نظر دانشجو می پذیرد

  • حدیث
   ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۰۶

   سلام و خداقوت و ممنون بابت مطالب مفیدتون
   یک سوال داشتم
   با توجه به پیشرفت تکنولوژی و فراگیری ربات ها و هوش مصنوعی آیا شغل معلمی در ۱۰ سال آینده وجود دارد؟

   • کارشناس ارشد
    ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۱۷

    سلام وقت به خیر
    پیش بینی آینده و مقدار پیشرفت تکنولوژی غیرممکن است.

مطالب مرتبط

تماس با مشاور