ایران تحصیل
مشاوره با تلفن ثابت
از سراسر کشور

۹۰۹ ۹۰۷ ۵۳۰۷

رشته های دانشگاه فرهنگیان اصفهان 1400-۱۴۰۳

رشته های دانشگاه فرهنگیان اصفهان ۱۴۰۳-۱۴۰۴
از 8 صبح تا 12 شب حتی در ایام تعطیل

سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید

تماس از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت:

۹۰۹ ۹۰۷ ۵۳۰۷

مشاوران متخصص ما آماده راهنمایی کردن شما هستند

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و استفاده از کد تخفیف کلیک کنید

اصفهان، قطب رشته های تربیت معلم می باشد. بدین معنا که لیست رشته های دانشگاه فرهنگیان اصفهان 1400-۱۴۰۳ بسیار بیشتر از سایر دانشگاه های دیگر می باشند. با توجه به اینکه پذیرش در دانشگاه فرهنگیان اصفهان در مقاطع مختلفی امکان پذیر است، لذا به این لیست باید رشته های کارشناسی و ارشد را نیز باید اضافه نمود . ظرفیت تعیین شده در دانشگاه های اصفهان بیش از سایر دانشگاه های دیگر می باشد. شرایط ورود به دانشگاه فرهنگیان اصفهان نیز، تفاوتی با سایر دانشگاه های فرهنگیان دیگر نخواهد داشت که برای آشنایی شما داوطلبان عزیز برخی از این شرایط را ذکر خواهیم نمود.

 

 

برای انتخاب رشته های دانشگاه فرهنگیان اصفهان ۱۴۰۳-۱۴۰۴  – اطلاع از زمان تعیین شده برای ثبت نام، ظرفیت رشته های مختلف دانشگاه فرهنگیان اصفهان با مشاوران ایران تحصیل به شماره های زیر تماس حاصل نمایید.

9099075307 – تماس از سراسر کشور

9099075307 – تماس از استان تهران

تماس از تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی همه روزه از 8 صبح الی 12 شب

 

 

لیست رشته های دانشگاه فرهنگیان اصفهان ۱۴۰۳-۱۴۰۴

 

لیست رشته های دانشگاه فرهنگیان اصفهان

لیست رشته های دانشگاه فرهنگیان اصفهان

 

ذکر این نکته ضروری است که لیست ارائه شده در زیر، شامل تمامی دانشگاه های فرهنگیان استان اصفهان خواهد شد، نه فقط خود شهر اصفهان. همچنین با توجه به اینکه چارت درسی دانشگاه فرهنگیان بسیار متفاوت با چارت درسی سایر دانشگاه ها در همان رشته ها خواهد بود، ما چارت درسی برخی از رشته های ارائه شده در زیر را برای شما داوطلبان شرکت در ثبت نام دانشگاه فرهنگیان 98 ارائه خواهیم نمود.

گروه آزمایشی ریاضی :
آموزش و پرورش کودکان استثنایی
آموزش ریاضی
آموزش فیزیک
آموزش ابتدایی
آموزش تربیت بدنی
 گروه آزمایشی تجربی :
 دبیری شیمی
دبیری زیست شناسی
آموزش ابتدایی
آموزش و پرورش کودکان استثنایی
آموزش تربیت بدنی
گروه آزمایشی انسانی :
آموزش زبان و ادبيات فارسي
 دبيري الهيات و معارف اسلامي
 دبيري تاريخ
دبيري زبان و ادبيات عربي
 دبيري علوم اجتماعي
راهنمایی و مشاوره
آموزش ابتدایی
آموزش و پرورش کودکان استثنایی
آموزش جغرافیا
آموزش تربیت بدنی
گروه آزمایشی هنر :
آموزش ارتباط تصویری
گروه آزمایشی زبان های خارجی :
تربیت دبیر زبان انگلیسی

چارت درسی رشته دانشگاه فرهنگیان اصفهان

 

چارت درسی رشته های دانشگاه فرهنگیان اصفهان

چارت درسی رشته های دانشگاه فرهنگیان

 

برای آشنایی داوطلبان عزیز در ادامه به برخی از چارت درسی رشته های دانشگاه فرهنگیان اصفهان اشاره خواهیم نمود.

چارت درسی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان 

 

لیست رشته های دانشگاه فرهنگیان اصفهان

لیست رشته های دانشگاه فرهنگیان اصفهان

 

عمومی اختصاصی
آیین زندگی
اندیشه اسلامی 1
اندیشه اسلامی 2
دانش خانواده و جمعیت
انقلاب اسلامی ایران
تاریخ تحلیلی صدر اسلام
تفسیر موضوعی قرآن
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
تربیت بدنی 1
تربیت بدنی 2
زبن فارسی
زبان انگلیسی
سلامت / بهداشت و صیانت از محیط زیست
نگارش علمی
دروس تخصصی
ﻧﻈﺎم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﺳﻼم (ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺮآن و رواﯾﺎت ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ )
فلسفه تربیت
فلسفه تربیت رسمی و عمومی در ج.ا.ا
استاد قواننی و سازمان آموزش و پرورش در ج.ا.ا
اخلاق حرفه ای معلم
نقش احتماعی معلم از دیدگاه اسلام
روانشناسی تربیتی
نظریه های یادگیری و آموزش
اصول و روش های تدریس
ارزشیابی از یادگیری
آموزش و پرورش تطبیقی با تاکید بر دوره های تحصیلی
جامعه شناسی تربیتی
اصول و روش های راهنمایی و مشاوره
کاربرد هنر در آموزش
مدیریت آموزشگاهی
کاربرد زبان در تربیت
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي درﺳﯽ در آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﮐﺘﺎب 1درﺳﯽﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﮐﺘﺎب درﺳﯽ 2

ارزﺷﯿﺎي ﮐﯿﻔﯽ (ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ )در دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ

ﻃﺮاﺣﯽ واﺣﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي در آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ
ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ :3 ﺣﺮﻓﻪاي درس ﭘﮋوﻫﯽ
ﮐﺎرورزي

ﮐﺎرﺑﺮدﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و در ارﺗﺒﺎﻃﺎت آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ

ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪ :پژوﻫﺶ رواﯾﯽ
ﻃﺮاﺣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ در آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ
ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪ :ﮐﻨﺶ  ﭘﮋوﻫﯽ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺧﺎص ﺣﺮﻓﻪ اي در آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ

ﮐﺎرﻧﻤﺎي ﻣﻌﻠﻤﯽ (ﭘﺮوژه)

راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﺪرﯾﺲ در آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ
ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ
ﮐﺎرورزي
اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺑﺘﺪاﯾﯽ
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ
آﻣﻮزش زﺑﺎن
رﺷﺪﮐﻮدك ع اﺧﺘﻼﻻت
آﻣﻮزش ﻗﺮآن 2
ﻓﺎرﺳﯽ
ﯾﺎدﮔﯿﺮي
روش ﺗﺤﻘﯿﻖ و آﻣﺎر در ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽاﺧﺘﻼﻻت 2ﯾﺎدﮔﯿﺮي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي درﺳﯽ ﮐﻼس ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ
ﻣﺒﺎﻧﯽ آﻣﻮزش ن آﻣﻮزش زﺑﺎن 2 زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
ﻓﺎرﺳﯽ
ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزش 1ﻫﻨﺮ (ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ)
آﻣﻮزش
ﻣﺒﺎﻧﯽ آﻣﻮزش
رﯾﺎﺿﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
آﻣﻮزش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽآﻣﻮزش ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزش ﻫﻨﺮ 3
ﻣﺒﺎﻧﯽآﻣﻮزش آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم
رﯾﺎﺿﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ
ادﺑﯿﺎت ﮐﻮدﮐﺎن
آﻣﻮزش دﯾﻨﯽ
ﻣﺒﺎﻧﯽ آﻣﻮزش دﯾﻨﯽ 2 ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﻓﻨﻮن راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره در دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ
دروس اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ
ﻣﺒﺎﻧﯽ آﻣﻮزش
ﻣﺒﺎﻧﯽ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ  زﺑﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﻣﺒﺎﻧﯽ آﻣﻮزش ﻫﻨﺮ
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻓﺮاﮔﯿﺮ در 1دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ

چارت درسی رشته های دانشگاه فرهنگیان اصفهان – دبیری علوم اجتماعی

 

چارت درسی رشته های دانشگاه فرهنگیان اصفهان - دبیری علوم اجتماعی

چارت درسی رشته های دانشگاه فرهنگیان اصفهان – دبیری علوم اجتماعی

 

عمومی
ﺗﻮزﯾﻊ دروس رﺷﺘﻪ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
آﯾﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ
اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ 2 و 1
داﻧﺶ ﺧﺎﻧﻮاده
اﻧﻘﻼب
ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ 2
ﻗﺮآن
ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ
 زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ 1 و 1
ﺳﻼﻣﺖ/ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﻧﮕﺎرش ﻋﻠﻤﯽ
نگارش خلاق

ﺳﯿﺮهﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﻫﻞﺑﯿﺖ (ع) (ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ و ﺳﺎﺣﺖ ﻫﺎيﺗﺮﺑﯿﺖ)

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ در ج.ا.ا
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ رﺳﻤﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ در ج.ا.ا

اﺳﻨﺎد، ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ج.ا.ا

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ و ﻋﻤﻞ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در اﺳﻼم و اﯾﺮان
اﺧﻼقﺣﺮﻓﻪاي ﻣﻌﻠﻢ
ﻧﻘﺶاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﻠﻢازدﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم

رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي و آﻣﻮزش
اﺻﻮل وروش ﻫﺎيﺗﺪرﯾﺲ
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ از ﯾﺎدﮔﯿﺮيآﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ دورهﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
اﺻﻮل و روشﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره
ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﻨﺮ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
آﻣﻮزش ﮐﺎرﺑﺮد زﺑﺎن در آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ
اختصاصی

ﻓﻠﺴﻔﻪﻣﻌﻠﻤﯽ در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻃﺮاﺣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﺪرﯾﺲ در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و آزﻣﻮن ﺳﺎزي در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻃﺮاﺣﯽ واﺣﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ :3 ﺣﺮﻓﻪاي درس ﭘﮋوﻫﯽ
ﮐﺎرورزي

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي درﺳﯽدر آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و در ارﺗﺒﺎﻃﺎت آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮐﺎرورزي
ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪ :ﮐﻨﺶ هاي ﭘﮋوﻫﯽ

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺧﺎص ﺣﺮﻓﻪاي در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮐﺎرﻧﻤﺎي ﻣﻌﻠﻤﯽ

ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ : ﺣﺮﻓﻪاي ﭘﮋوﻫﺶ رواﯾﯽ
ﮐﺎرورزي
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺻﻮل ﻋﻠﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ 2
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ
اﻧﻘﻼب
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﯽ

روش ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻗﺸﺮﻫﺎ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﻫﺎ

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ ن ﺑﯿﻨﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ
روش ﭘﮋوﻫﺶ
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﭘﺎﯾﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ

آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزه داﻧﺶ آﻣﻮزي

آﻣﺎر در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ SPSS

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت

روانشناسی اجتماعی احتماعی ایران
کاربرد آمار مقدماتی
اصول علم اقتصاد
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺼﺮف و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ
تاریخ عمومی
درآمد بر تاریخ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺎﻧﻮاده
ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﮐﻼس درس
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ 2 و1
در س انتخابی

چارت درسی رشته های دانشگاه فرهنگیان اصفهان – دبیری ریاضی

 

چارت درسی رشته های دانشگاه فرهنگیان اصفهان - دبیری ریاضی

چارت درسی رشته های دانشگاه فرهنگیان اصفهان – دبیری ریاضی

 

عمومی
ﺗﻮزﯾﻊ دروس رﺷﺘﻪ آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ
آﯾﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ن اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ
داﻧﺶ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﻼﻣﯽ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺻﺪر اﺳﻼمﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻗﺮآنﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ زﺑﺎن
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ 1 و 2  اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﺳﻼﻣﺖ/ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﻧﮕﺎرش  ﻋﻠﻤﯽ
ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ(ﺳﯿﺮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ واﻫﻞ ﺑﯿﺖ (ع ) ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ و ﺳﺎﺣﺖﻫﺎي ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻧﻈﺎم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﺳﻼم (ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺮآن و رواﯾﺎت ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ (ع)
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ در ج.ا.ا
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ رﺳﻤﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ در ج.ا.ااﺳﻨﺎد، ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ج.ا.اﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ و ﻋﻤﻞ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در اﺳﻼم و اﯾﺮان
تخصصی
ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﻠﻢ از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي و آﻣﻮزش
اﺻﻮل و روش ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺗﺪرﯾﺲ از ﯾﺎدﮔﯿﺮي
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ دورهﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
اﺻﻮل و روشﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره
ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﻨﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در آﻣﻮزش
ﮐﺎرﺑﺮد زﺑﺎن  آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﯽ در ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﻌﻠﻤﯽ در آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ
ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در آﻣﻮزش  رﯾﺎﺿﯽ
ﻃﺮاﺣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ در آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽراﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﺪرﯾﺲ در آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽآزﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و آزﻣﻮن ﺳﺎزي در آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽﻃﺮاﺣﯽ واﺣﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي در آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ :3 ﺣﺮﻓﻪاي درس ﭘﮋوﻫﯽ
ﮐﺎرورزي 1

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي درﺳﯽ در آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﮐﺘﺎب درﺳﯽ

ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و در 2 ارﺗﺒﺎﻃﺎت آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ

ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در آﻣﻮزش 3 رﯾﺎﺿﯽ
ﮐﺎرورزي 2
ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ :2 ﺣﺮﻓﻪاي ﮐﻨﺶ ﭘﮋوﻫﯽ

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺧﺎص ﺣﺮﻓﻪاي در آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ

ﮐﺎرﻧﻤﺎي ﻣﻌﻠﻤﯽ (ﭘﺮوژه)

ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪ : ﭘﮋوﻫﺶ رواﯾﯽ
ﮐﺎرورزي 3

رﯾﺎﺿﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ

رﯾﺎﺿﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲﻫﺎ

ﺟﺒﺮ 3 دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ
ﻣﺒﺎﻧﯽ 3
ﺟﺒﺮﺧﻄﯽ
 ﻫﻨﺪﺳﻪ
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮔﺮاف و ﮐﺎرﺑﺮدﻫا

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزي

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﻮم  ﻓﯿﺰﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻖ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ
ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ آﻧﺎﻟﯿﺰ

ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻣﺪرﺳﻪاي
ﻧﻈﺮﯾﻪ رﯾﺎﺿﯽ اﻋﺪاد
ﻣﺒﺎﻧﯽ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻋﺪدي
 آﻣﺎر و زﺑﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ
اﺣﺘﻤﺎل
درس اﺧﺘﯿﺎري اولدرس اﺧﺘﯿﺎري دوم

چارت درسی رشته های دانشگاه فرهنگیان اصفهان – دبیری زیست

 

رشته های کارشناسی دانشگاه فرهنگیان اصفهان

رشته های کارشناسی دانشگاه فرهنگیان اصفهان

 

دروس تخصصی
دبیری زیست
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي و آﻣﻮزش
ن اﺻﻮل و روش ﻫﺎي ﺗﺪرﯾﺲ
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮي
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ دورهﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
اﺻﻮل و روشﻫﺎي  ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﻨﺮ
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  آﻣﻮزشی آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﯽ
ﺗﺮﺑﯿﺖ

ﻓﻠﺴﻔﻪﻣﻌﻠﻤﯽ در آﻣﻮزش زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و در ارﺗﺒﺎﻃﺎت آﻣﻮزش زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻃﺮاﺣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ در آﻣﻮزش زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﺪرﯾﺲ در آﻣﻮزش زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و آزﻣﻮن ﺳﺎزي در آﻣﻮزش زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻃﺮاﺣﯽ واﺣﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي در آﻣﻮزش زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪ :درس  ﭘﮋوﻫﯽ
ﮐﺎرورزي

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي درﺳﯽ در آﻣﻮزش زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ در آﻣﻮزش زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در آﻣﻮزش زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و در ارﺗﺒﺎﻃﺎت آﻣﻮزش زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪ :ﮐﻨﺶ های ﭘﮋوﻫﯽ

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺧﺎص ﺣﺮﻓﻪاي در آﻣﻮزش زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﮐﺎرﻧﻤﺎي ﻣﻌﻠﻤﯽ (ﭘﺮوژه)

ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪ : ﭘﮋوﻫﺶ 1اي رواﯾﯽ
ﮐﺎرورزي
رﯾﺎﺿﯽ و آﻣﺎر
ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ
زﯾﺴﺘﯽ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ
زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻧﻮرانﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻧﻮرانرﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﮔﯿﺎﻫﯽ
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻧﻮرا
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺷﯿﻤﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻧﻮرانآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻧﻮران
ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽﺑﻮم ﺷﻨﺎسی
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﯿﻤﯽ
آز ﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژي
ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ
ژﻧﺘﯿﮏ
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي  زﯾﺴﺖ
زﺑﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ
ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ

اﺻﻮل رده ﺑﻨﺪي ﺟﺎﻧﺪاران و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﮐﻠﯽ آﻧﻬﺎ

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﮔﯿﺎﻫﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﮔﯿﺎﻫﯽ

رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮔﯿﺎﻫﯽ

ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﮔﯿﺎﻫﯽ

زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

 

خلاصه مطلب

در این مقاله تلاش نمودیم تا در رابطه با رشته های دانشگاه فرهنگیان اصفهان 99-۱۴۰۳ اطلاعاتی را به شما عزیزان ارائه نماییم. با توجه به اینکه دانشگاه اصفهان تصمیم به ایجاد رشته های جدید این دانشگاه دارد برای اطلاع از لیست رشته های فرهنگیان اصفهان در مقطع کارشناسی و ارشد می توانید با مشاوران دانشگاه فرهنگیان ما که شماره های آنان در سایت موجود است تماس حاصل نمایید. مشاوران ما همه روزه، حتی ایام تعطیل، آماده ارائه خدمات به شما عزیزان خواهند داد.

 

مطالب مرتبط

رشته های دانشگاه فرهنگیان اصفهان

لیست کامل رشته های کارشناسی و ارشد دانشگاه فرهنگیان اصفهان

لیست رشته های دانشگاه فرهنگیان
رشته های کارشناسی دانشگاه فرهنگیان اصفهان
رشته های ارشد دانشگاه فرهنگیان اصفهان

 

3.3/5 - (7 امتیاز)
از 8 صبح تا 12 شب حتی در ایام تعطیل

سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید

تماس از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت:

۹۰۹ ۹۰۷ ۵۳۰۷

مشاوران متخصص ما آماده راهنمایی کردن شما هستند

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و استفاده از کد تخفیف کلیک کنید

رشته های دانشگاه فرهنگیان اصفهان ۱۴۰۳-۱۴۰۴ شامل چه رشته هایی می باشد؟

ما لیست کامل رشته های کارشناسی و ارشد دانشگاه فرهنگیان اصفهان را برای شما در این مقاله ارائه داده ایم.

 

آیا لیست رشته های دانشگاه فرهنگیان اصفهان نسبت به سال های گذشته تغییر نموده است؟

دانشگاه اصفهان در نظر دارد تا رشته های کارشناسی دانشگاه فرهنگیان اصفهان را اضافه نماید و این احتمال وجود دارد که برخی از رشته ها نیز در سال جاری اضافه  شوند.

 

آیا امکان پذیرش در رشته های ارشد دانشگاه فرهنگیان اصفهان برای غیر فرهنگیان نیز وجود دارد؟

خیر. ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد تنها مختص به فرهنگیان می باشد.

نظرات

35 دیدگاه دربارهٔ «رشته های دانشگاه فرهنگیان اصفهان 1400-۱۴۰۳»

 1. Avatar photo آنا گفت:

  سلام وقتتون بخیر
  دانشگاه فرهنگیان در نقطع کارشناسی ارشد هم پذیرش و استخدامی دارد؟

  1. Avatar photo مشاور محمدی گفت:

   سلام وقت بخیر
   خیر پذیرش ندارند فقط کارشناسی

بارگذاری دیدگاه های بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

 • شرایط استخدام ارتش

  شرایط استخدام ارتش 1403 + عمومی و اختصاصی گزینش

  شرایط استخدام ارتش 1403 اعلام شد. نیروی زمینی، هوایی، دریایی و نیروی پدافند هوایی ارتش هر ساله از بین متقاضیان دارای شرایط عمومی و اختصاصی برای استخدام در ارتش، آزمونی را برگزار می‌کند. افرادی که دارای شرایط اعلام شده از...
 • وام ازدواج دانشجویی

  ثبت نام وام ازدواج دانشجویی 1403 + شرایط، مدارک + مبالغ | راهنما ثبت نام

  امکان ثبت نام وام ازدواج دانشجویی برای دانشجویان واجد شرایط فراهم شده است. از آنجایی که هزینه‌ های زندگی در دوران دانشجویی یکی از مهم‌‎ترین دغدغه‌های دانشجویان است. برای رفع و کاهش این دغدغه‌‌ها، دانشگاه‌‌ها تسهیلاتی را با عنوان وام...
 • سامانه نقل و انتقالات دانشگاه فرهنگیان

  سامانه نقل و انتقالات دانشگاه فرهنگیان + زمان و بخشنامه 1403

  سامانه نقل و انتقالات دانشگاه فرهنگیان جهت استفاده دانشجویان فعال شده است. تمامی دانشجویانی که تمایل به ثبت درخواست مهمانی یا انتقالی دارند، می‌توانند از سامانه جامع گلستان به آدرس education.cfu.ac.ir استفاده کنند. این سامانه جایگزین سامانه enteghalat.com شده که...
 • آیین نامه نقل و انتقالات فرهنگیان

  آیین نامه نقل و انتقالات فرهنگیان 1403 + زمان و شرایط

  آیین نامه نقل و انتقالات فرهنگیان درون استانی و برون استانی وزارت آموزش و پرورش، هر سال در سامانه مای مدیو قرار می‌گیرد. برخی افراد ممکن است به علت‌های متعدد نظیر انتقال محل سکونت یا تاهل، محل فعالیت خود را...
تماس با مشاور