ایران تحصیل
مشاوره با تلفن ثابت
از سراسر کشور

۹۰۹ ۹۰۷ ۵۳۰۷

مدارک ثبت نام ارشد وزارت بهداشت + تغییرات 1403

مدارک ثبت نام ارشد وزارت بهداشت
از 8 صبح تا 12 شب حتی در ایام تعطیل

سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید

تماس از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت:

۹۰۹ ۹۰۷ ۵۳۰۷

مشاوران متخصص ما آماده راهنمایی کردن شما هستند

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و استفاده از کد تخفیف کلیک کنید

لیست مدارک ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت اعلام شد. یکی از مراحل حساس ثبت نام در تمامی آزمون‌ها ارسال مدارک است. اگر قصد ثبت نام در ارشد رشته‌های پزشکی را دارید، لازم است از مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در این آزمون اطلاعات لازم و کافی را به دست آورید. اگر کوچک‌ترین نقصی در لیست مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام شما وجود داشته باشد، قطع به یقین با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوید.

در بخش‌های بعدی ما به صورت جامع در مورد مدارک ثبت نام ارشد وزارت بهداشت به شما توضیحاتی را ارائه خواهیم داد. اکنون در صورتی که پس از خواندن این مطلب نیاز به اطلاعات بیشتری داشتید، با کارشناسان خبره مجموعه ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید.

اطلاعیه

در صورت تعویض شناسنامه یا کارت ملی، ارسال رسید آن جهت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت مورد قبول می باشد.

مدارک تحصیلی ثبت نام ارشد وزارت بهداشت

مدارک مورد تایید ثبت نام آزمون ارشد وزارت بهداشت شامل مدارک کارشناسی است. متقاضیانی که می‌خواهند در کنکور ارشد شرکت کرده و نام نویسی خود را بدون مشکل پشت سر بگذرانند، لازم است مدارک را با توجه به هر رشته که متفاوت است، جمع آوری کنند.

مدارک مورد تایید ثبت نام ارشد وزارت بهداشت _ مدارک ثبت نام ارشد وزارت بهداشت

مدارک تحصیلی بیشتر رشته‌ها در جدول زیر آمده تا بتوانید بدون دغدغه مستندات خود را جهت نام نویسی آماده کنید. گفتنی است که این مدارک باید به صورت اسکن شده با حجم کم که در سایت نیز تعیین شده، آماده شود تا در زمان نام نویسی و باز شدن سایت سنجش علوم پزشکی، دچار مشکل نشوند. در صورتی که مدارک مورد نیاز برای ثبت نام ارشد وزارت بهداشت را پیدا نکردید، می‌توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.

مدارک تحصیلی مورد نیاز برای ثبت نام ارشد وزارت بهداشت
آمار زیستی كليــه كارشناســی هــای علــوم پزشــكی؛

كارشناســی آمــار؛ رياضــی؛ علــوم

كــامپيوتری؛ دكتــری عمــومی گــروه

پزشكی و دكترای حرفه ای دامپزشكی

آموزش

بهداشت و

ارتقاء سلامت

كارشناسی بهداشـت عمـومی؛ پرسـتاری؛

مامايی؛ مهندسی بهداشت محيط؛ مهندسی

بهداشــت حرفــه ای؛ مــديريت خــدمات

بهداشتی درمـانی؛ هوشـبری؛ مشـاوره؛

مردم شناسـی؛ علـوم اجتمـاعی؛ علـوم تربيتی؛ روانشناسی؛ تکنولـوژی اتـاق

عمل؛ فنـاوری اطلاعـات سـلامت (مـدارک

پزشکی)؛ مطالعات ارتبـاطی و فنـاوری

اطلاعات

آموزش هوشبری کارشناسی هوشبری
اپيدميولوژی كليــه كارشناســی هــای علــوم پزشــكی؛ كارشناســی انگــل شناســی؛ آمار(کليــه گرايش هـا)؛ مهندسـی تکنولـوژی نـرم افــزار کــامپيوتر؛ دكتــرای عمــومی پزشــکی، دندانپزشــکی، داروســازی و دامپزشكی
اتاق عمل كارشناسی در رشته های تکنولوژی اتاق

عمل؛ پرستاری و هوشبری

اعضای

مصنوعی و

وسايل كمكی

كارشناسی در يكی از رشته هـای گـروه

پزشــكی؛ اقتصــاد؛ علــوم اقتصــادی؛

مــديريت؛ مــديريت خــدمات بهداشــتی

درمــانی؛ حســابداری؛ جامعــه شناســی؛

علوم اجتماعی؛ مهندسی پزشكی؛ دكترای

عمومی گروه پزشكی و دكترای حرفه ای

دامپزشكی؛ مهندسی صنايع؛ كارشناسی و

كارشناسی ارشـد (داروسـازی خـارج از

كشور)

ارگونومی دكتری عمومی پزشكی؛ كارشناسـی رشـته‌

هــای بهداشــت حرفــه ای؛ كاردرمــانی؛

فيزيوتراپی؛ ارتوپـدی فنـی؛ مهندسـی

صنايع؛ مهندسی فناوری اطلاعات؛ طراحی

صــنعتی؛ مــديريت صــنعتی؛ مهندســی

مكانيك؛ مهندسـی تكنولـوژی طراحـی و

نقشه كشی صنعتی؛ روانشناسـی؛ ايمنـی

صــنعتی؛ فيزيــك؛ مهندســی پزشــكی؛

پرستاری؛ هوشبری؛ تکنولوژی اتاق عمل

اكولوژی

انسانی

كارشناســی در يكــی از رشــته هــای

اكولوژی انسانی، جغرافيا (با گـرايش

انسانی)، بهداشت عمومی، زيست شناسـی

(همه گرايشها)، محيط زيسـت، بهداشـت

محــيط، بهداشــت خــانواده و جمعيــت،

بهداشت حرفه ای، مامـايی، پرسـتاری؛

دكتــری عمــومی (پزشــكی، داروســازی و

دندانپزشـــكی)، دكتـــری حرفـــه ای

دامپزشكی

بينائی سنجی كارشناسی بينائی سنجی
ارزيابی

فناوری سلامت

كارشناسی در كليـه رشـته هـای مصـوب

وزارت بهداشــت ؛ كارشناســی فنــی و

مهندســـی وزارت علـــوم تحقيقـــات و

فناوری؛ بيوشيمی؛ فيزيک؛ شيمی؛ زيست

شناسی؛ رياضی؛ آمـار؛ دكتـری عمـومی

پزشكی، داروسازی يا دكتـری حرفـه ای

دامپزشكی

بيولوژی و

کنترل

ناقلين

بيماريها

كارشناسی رشته های بيولوژی و کنتـرل

ناقلين بيماريها (حشره شناسی پزشـكی

و مبارزه با نـاقلين)؛ زيسـت شناسـی

(كليه گرايشها)؛ گياه پزشـکی؛ علـوم

زيســتی؛ مهندســی کشــاورزی (کليــه

گرايشها)؛ علـوم آزمايشـگاهی؛ علـوم

آزمايشگاهی دامپزشکی؛ مهندسی بهداشت

محيط ؛ بهداشت عمومی؛ بهداشـت حرفـه

ای؛ مهندسی بهداشت حرفه ای و ايمنـی

کار

بهداشت و

ايمنی مواد

غذايی

دكتــری پزشــكی عمــومی؛ داروســازی؛

دامپزشــكی و دكتــرای حرفــه ای علــوم

آزمايشگاهی و يـا كارشناسـی در يكـی

ازرشــته هــای علــوم تغذيــه، علــوم و

صنايع غذايی (گـرايش كنتـرل كيفـی و

بهداشــتی)؛ بهداشــت محــيط، بهداشــت

عمــــومی؛ ميكروبيولــــوژی؛ علــــوم

آزمايشگاهی؛ مهندسی كشاورزی (گـرايش

صنايع غذايی)؛ علوم و مهندسی صـنايع

غذايی؛ مهندسـی شـيمی (گـرايش شـيمی

مواد غذايی)؛ بهداشت موادغـذايی بـا

منشا دامی؛ بهداشت و بازرسـی گوشـت؛

مهندسی تکنولوژی صنايع آرد و بهداشت

مواد غذايی

انفورماتیک پزشکی كليه كارشناسی ها ی رشته هـای علـوم

پزشــكی؛ رشــته هــای رياضــی (كليــه

گرايشها) ؛ مهندسی كامپيوتر ؛ علوم

كامپيوتر؛ مهندسی پزشكی؛ مهندسی برق

الكترونيك؛ مهندسی فن آوری اطلاعـات؛

علوم آزمايشگاهی دامپزشـكی؛ دكتـرای

عمـــومی پزشـــكی و دكتـــرای عمـــومی

دندانپزشكی

 

تاریخ علوم پزشکی

 

كارشناسی در كليـه رشـته هـا
پدافند غيرعامل در نظام سلامت كارشناسی رشته های علوم تغذيه؛ زيست شناسی (كليه گرايشها)؛ زيسـت شناسـی سلولی مولكولی (كليه گرايشها)؛ علوم آزمايشگاهی؛ بهداشت عمـومی؛ مهندسـی بهداشــت حرفــه ای؛ مهندســی بهداشــت محيط؛ حشره شناسی پزشكی و مبارزه با نــاقلين (بيولــوژی و کنتــرل نــاقلين بيماريهــا)؛ مهندســی منــابع طبيعــی- محيط زيست؛ مـديريت خـدمات بهداشـتی درمــانی؛ فنــاوری اطلاعــات ســلامت؛ تكنولوژی پزشكی هسـته ای؛ تكنولـوژی پرتودرمــانی؛ تكنولــوژی پرتوشناســی؛ پرســـتاری؛ روانشناســـی بـــالينی؛ فوريتهای پزشكی؛ علوم و صنايع غذايی (كليــه گرايشــها)؛ مهندســی كشــاورزی (كليه گرايشها)؛ مهندسی منابع طبيعی (كليـــه گرايشـــها)؛ شـــيمی (كليـــه گرايشها؛ شيمی (كليه گرايشها)؛ علوم نظامی و انتظـامی (كليـه گرايشـها)؛ كاردرمانی؛ مديريت (كليه گرايشـها)؛ دکتری عمومی پزشکی
ژورناليسم

پزشکی

دانش آموختگان مقطع کارشناسی و

بالاتر در کليه رشته های علوم پزشکی؛

زبان عمومی (با گرايشهای ادبيات

زبان عمومی، آموزش انگليسی و مترجمی

زبان عمومی)؛ علوم ارتباطات با

گرايش روزنامه نگاری و مطالعات

ارتباطی

تکنولوژی گردش خون كارشناسی رشته های پرستاری؛ هوشـبری

و تکنولوژی اتاق عمل

مهندسی پزشكی (بيوالكتریک) كارشناسی فنی و مهندسی؛ علوم پايه ؛ گروههای پزشكی و پيراپزشكی؛ دكتـرای حرفـــه ای پزشـــكی؛ دندانپزشـــكی؛ داروسازی؛ مهندسی مديريت اجرايی
مديريت

خدمات

بهداشتی

درمانی

كليه كارشناسـی هـای علـوم پزشـكی و

كارشناسی مديريت با گرايشهای مختلف؛

اداره امـور بيمارسـتانها؛ مـديريت؛

حقوق؛ علوم اجتماعی؛ حسـابداری؛ علـوم

اقتصادی

سلامت و رفاه اجتماعی کارشناسی همه رشته ها
ميكروب

شناسی

موادغذايی

كارشناســی ميكــروب شناســی؛ علــوم آزمايشـــگاهی؛ علـــوم آزمايشـــگاهی دامپزشكی؛ علوم تغذيه؛ علوم وصـنايع غذايی؛ بيوشـيمی؛ زيسـت شناسـی(گرايش های ميكروبيولوژی؛ بيوشيمی؛ ژنتيـک)؛ بهداشت و بازرسی گوشت؛ بهداشت مـواد غــذايی؛ دكتــرای عمــومی پزشــكی؛ داروسازی؛ دامپزشكی
نانوفناوری پزشکی پزشكی كليه كارشناسـی هـای علـوم پزشـكی و كارشناسی مهندسی پليمر؛ مهندسی شيمی (كليه گرايشها)؛ مهندسی مواد (كليـه گرايشها)؛ مهندسی برق؛ بيوالكتريـك؛ فيزيك (محض و كاربردی) ؛ فيزيک حالت جامد؛ شيمی (محض و كـاربردی)؛ شـيمی دارويی؛ زيست شناسی (كليه گرايشها)؛ مهندسی بهداشت محيط، مهندسی بهداشـت حرفــه ای و ايمنــی کــار؛ مهندســی بهداشــت حرفــه ای؛ تکنولــوژی پزشــکی هســته ای؛ مهندســی صــنايع شــيميايی؛ مهندسی پزشكی؛ مهندسی صنايع غـذايی؛ مهندسی كشاورزی؛ داروسـازی؛ مهندسـی مکانيــک؛ دكتــری عمــومی پزشــكی ؛ داروســازی و دندانپزشــكی و دكتــری حرفــه ای علــوم آزمايشــگاهی؛ دكتــری پيوسته زيست فناوری(بيوتكنولوژی)
سلامت و ترافیک کارشناسی کليه رشته های علوم پزشکی، علوم انتظـامی، روانشناسـی، مهندسـی عمــران، مهندســی مکانيــک، فنــاوری اطلاعات و ارتباطات، مهندسـی پزشـکی، علوم و مهندسی محـيط زيسـت، فيزيـک، مهندسی ايمنی، آمار، جامعه شناسی
شنوایی سنجی کارشناسی شنوایی
فيزيولوژی كارشناســی فيزيولــوژی؛ زيســت شناســی

(كليـــه گرايشـــها)؛ جانورشناســـی؛

پرستاری؛ فيزيوتراپی؛ مامايی؛ علـوم

آزمايشــــگاهی؛ علــــوم دارويــــی؛

فارماكولوژی؛ بيوشيمی؛ علوم تشريحی؛

گفتار درمانی؛ بينايی سـنجی؛ شـنوايی

شناسی؛ بهداشت عمومی؛ بهداشـت حرفـه

ای و هوشبری؛ تکنولوژی اتاق عمل

فناوری

تصويربرداری

پزشكی

كارشناســی رشــتههــای فيزيــک (كليــه

گرايشــها)؛ تكنولــوژی پرتوشناســی؛

تكنولوژی پزشـكی هسـتهای؛ تكنولـوژی

پرتودرمانی؛ مهندسـی پزشـكی (گـرايش

بيوالكتريـــك)؛ مهندســـی هســـته ای؛

مهندسی پزشکی (گرايش بالينی)

علوم و

صنايع غذائی

(گرايش

كنترل كيفی

و بهداشتی)

كارشناســـــی علـــــوم و صـــــنايع غذايی(گرايشــهای مختلــف) ؛ مهندســی كشاورزی (گرايش علوم و صنايع غذائی) ؛ مهندســی شــيمی (صــنايع غــذائی)؛ داروسازی؛ علوم تغذيه؛ تغذيه (صنايع غذائی)؛ صنايع غذايی (گرايشهای فنی، مهندسی و تغذيه)؛ بهداشت مواد غذايی با منشا دامی؛ صنايع غـذايی (گـرايش های فنی مهندسی و تغذيه)؛ تكنولوژی شير و فـراورده هـای لبنـی؛ مهندسـی تكنولـــوژی آرد؛ تكنولـــوژی صـــنايع مهندسی روغن خوراكی؛ گوشت و فراورده هــای گوشــتی؛ دكتــرای داروســازی؛ دامپزشكی
فناوری اطلاعات سلامت كليــه كارشناســی هــای علــوم پزشــكی؛

كارشناسی رشته های علـوم كـامپيوتر؛

مهندسی كامپيوتر (نرم افـزار و سـخت

افزار)

سلامت سالمندی كارشناسی پرسـتاری؛ مامـايی؛ آمـوزش بهداشــت؛ بهداشــت عمــومی؛ مــديريت توانبخشی؛ مديريت خـدمات بهداشـتی و درمــانی؛ روانشناســی بــالينی؛ علــوم تغذيــه؛ مــددكاری اجتمــاعی؛ شــنوايی ســنجی؛ بينــايی ســنجی؛ فيزيــوتراپی؛ گفتاردرمانی و كاردرمانی

برای دانلود دفترچه آزمون دکتری وزارت بهداشت کلیک کنید.

بنر کال تو اکشن

مدارک لازم برای ثبت نام ارشد وزارت بهداشت

به غیر از مدرک کارشناسی، مدارک دیگری برای ثبت نام الزامی است. بارگذاری این مدارک به صورت اسکن شده و از طریق سایت سنجش علوم پزشکی، قابل انجام می‌باشد. بنابراین برای اینکه بدون دغدغه مستندات خود را برای تکمیل نام نویسی انجام دهید، به مدارک عمومی لازم برای ثبت نام ارشد وزارت بهداشت، در جدول زیر اشاره کرده ایم:

مدارک عمومی ثبت نام ارشد وزارت بهداشت
فايل عكس اسكن شده کد رشته تحصیلی کارشناسی و کد محل تحصیل
کد و نام مجموعه امتحانی اول کد و نام مجموعه امتحانی شناور
کد وضعیت نظام وظیفه داوطلبان مرد شماره سريال كارت اعتباری و سريال علاقه مندی
کد پستی محل سکونت و کد شهرستان حوزه کد 13 رقمی داوطلبان غیر ایرانی
شناسنامه و كارت ملي کد سهمیه ایثارگری و جانبازی

برای اطلاع از تکمیل ظرفیت کنکور ارشد وزارت بهداشت روی لینک کلیک کنید.

ویژگی‌های عکس ارسال شده برای ثبت نام ارشد وزارت بهداشت شامل موارد زیر است:

 • عکس باید دارای سایز سه در چهار یا شش در چهار باشد.
 • عکس‌های قدیمی مورد قبول قرار نمی‌گیرد.
 • فرمت تعیین شده برای ارسال عکس، jpg می‌باشد.
 • حداکثر اندازه عکس 400 × 300 پیکسل و حداقل اندازه نیز 300 × 200 پیکسل تعیین شده است.
 • تصاویر دارای منگنه و خراش و…‌مورد تایید نخواهد بود.
 • بهتر است عکس رنگی و دارای زمینه سفید ارسال شود.
 • رعایت حجاب برای خانم‌ها در عکس الزامی است.

برای ورود به سامانه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت کلیک کنید.

مدارک مورد تایید ثبت نام ارشد وزارت بهداشت برای افراد دارای سهمیه رزمندگان و ارائه مدارکی که مستحق بودن فرد برای استفاده از سهمیه را تایید کند، الزامی است.

مدارک مورد تایید ثبت نام ارشد وزارت بهداشت برای پذیرفته شدگان در دانشگاه علوم پزشکی و ارتش علاوه بر موارد فوق شامل اصل حکم کارگزینی و یا هر مدرک تعیین کننده برای وضعیت استخدام فرد می‌شود.

مدارک مورد تأیید ثبت نام ارشد وزارت بهداشت برای افراد استعداد درخشان، علاوه بر همه موارد فوق، شامل نامه‌ای که تایید فرد جز دانشجویان ممتاز بوده، می‌شود.

توجه داشته باشید که تمامی مدارک باید به صورت اینترنتی و حضوری ارائه شود. زیرا کلیه مدارک تحصیلی، نشان دهنده وضعیت طرح نیروی انسانی، بیانگر سابقه کار داوطلب و مدارک نظام وظیفه، اصل فرم‌های بومی مناطق محروم و…است.

برای آشنایی با مدارک و نحوه ثبت نام مجدد ارشد وزارت بهداشت نیز میتوانید روی لینک کلیک کرده و مقاله مربوطه را مطالعه نمایید.

لیست سایر مدارک مورد نیاز برای ثبت نام _ مدارک ثبت نام ارشد وزارت بهداشت

اگر کارت ملی و شناسنامه داوطلب به هر دلیلی مفقود یا غیر قابل استفاده شده است، اسکن رسید تعویض مدارک مربوطه دریافت می‌شود.

چنانچه در حین نام نویسی اینترنتی اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی در دسترس نباشد، می‌توانید از کپی مدارک استفاده کنید و در زمان ویرایش اصل مستندات را ارائه دهید.

داوطلبان باید به هنگام نام نویسی، مدارک مورد نیاز را به صورت کامل، خوانا و صحیح در sanjeshp.ir ارسال نمایند، چرا که در صورت ارسال ناقص یا نادرست مدارک، عواقب بعدی آن به عهده داوطلب است.

برای دانلود دفترچه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت بر روی لینک مربوطه کلیک کنید.

زمان و نحوه ارسال مدارک ثبت نام ارشد وزارت بهداشت

زمان ثبت نام در سایت سنجش علوم پزشکی کشور هر سال متفاوت از سال‌های گذشته است. در حال حاضر تاریخ دقیقی برای نام نویسی و تکمیل فرم ارشد وزارت بهداشت مشخص نشده، اما در صورتی که زمان ثبت نام معلوم شود، اطلاعات مقاله به‌ روز رسانی می‌شود. در ادامه به نحوه ارسال مدارک ثبت نام ارشد وزارت بهداشت خواهیم پرداخت:

✔ داوطلبین گرامی برای ارسال مدارک و ثبت نام لازم است به وبسایت sanjeshp.ir مراجعه نمایید.

✔ توجه داشته باشید که در این وبسایت لازم است تمامی مدارک دارای حجم و کیفیت مورد نظر باشند.

✔ پس از چک کردن مراحل گفته شده، بایستی هزینه ثبت نام را پرداخت نمایید تا به مرحله بعدی بروید.

✔ در صفحه بعدی باید مدارک خود را نظیر کارت ملی، شناسنامه، عکس پرسنلی، مدرک تحصیلی و…را با دقت بارگذاری نمایید.

 

زمان و نحوه ارسال مدارک ثبت نام ارشد وزارت بهداشت

کدهای لازم برای ثبت نام ارشد وزارت بهداشت

همانطور که در بندهای پیشین گفتیم، داوطلبین برای ثبت نام ارشد وزارت بهداشت باید از کدهای لازم اطلاع داشته باشند تا بتوانند برای نام نویسی به صورت اینترنتی، به سایت سنجش علوم پزشکی کشور مراجعه کنند. به همین خاطر برای اینکه در انجام ثبت نام دچار مشکل نشوید، در ادامه به کدهای ضروری ارشد وزارت بهداشت اشاره خواهیم کرد:

✅ کد ملی

✅ کد صدور شناسنامه

✅ کد معافیت نظام وظیفه

✅ کد استان

✅ کد ایثارگری

✅ کد پستی

✅ کد پیگیری سهمیه

✅ کد رشته امتحانی

✅ کد محل اخذ مدرک تحصیلی

برای مشاهده نتایج کنکور ارشد وزارت بهداشت روی لینک کلیک کنید.

کال تو اکشن تماس

مشاوره در مورد مدارک ثبت نام ارشد وزارت بهداشت

مدارک ثبت نام ارشد وزارت بهداشت موضوع مورد بحث ما در این مطلب بود. همانطور که می‌دانید برای ثبت نام در هر آزمونی، ارسال مدارک معتبر از جمله مهمترین مراحل است. اگر قصد ثبت نام در آزمون ارشد وزارت بهداشت را دارید، لازم است نسبت به تمامی مدارک اطلاعات لازم را به دست آورید.

ما در این مطلب علاوه بر بررسی لیست مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام، لیست مدارک تحصیلی را نیز بررسی کردیم. در صورتی که پس از مطالعه این مطلب، نیاز به اطلاعات بیشتری در خصوص لیست مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام داشتید، می‌توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.

برخی از مدارک مثل سوابق تحصیلی، سوابق کاری مرتبط با رشته ارشد، کارت پایان خدمت و یا معافیت، به صورت حضوری از داوطلبین تحویل گرفته می‌شود. بنابراین تنها مدارک خواسته شده در سایت را بارگذاری نمایید. چراکه مدارک لازم برای ثبت نام نهایی حضوری با غیر حضوری متفاوت است.

مدارک و مستندات داوطلبین، باید به صورت کامل باشد و با هویت واقعی متقاضی در مغایرت و تضاد نباشد. در غیر این صورت ثبت نام لغو می‌شود و حتی در مواردی ممکن است فرد به دلیل جعل مدارک و هویت شخصی دیگر دچار مشکلات قانونی شود. بنابراین در ارسال و بارگذاری مدارک، دقت بیشتری به خرج دهید.

خلاصه مقاله مدارک ثبت نام ارشد وزارت بهداشت

در این مقاله از ایران تحصیل برای آن دسته از داوطلبانی که قصد دارند در کنکور کارشناسی ارشد ثبت‌ نام کنند، کلیه مدارک مورد نیاز را لیست کردیم. هرچند که مدارک عمومی هر کدام از رشته‌ها یکسان است؛ اما ممکن است برای ثبت‌نام در کنکور کارشناسی ارشد مدارک اختصاص نیز نیاز داشته باشند. لذا شما جهت تهیه لیست مدارک ثبت نام ارشد وزارت بهداشت می‌توانید با کارشناسان مجرب ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید.

مدرک تحصیلی، مدارک عمومی، کدهای ضروری برای نام نویسی؛ همه این موارد برای انجام یک ثبت نام بدون نقض ضروری است. در صورتی که فرد نتواند به این مدارک اشراف کافی داشته باشد، در زمان نام نویسی سردرگرم می‌شود. بنابراین بهتر است مدارک عمومی را مثل شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت و یا معافیت و…را جلوتر آماده کنید.

برای دانلود فایل PDF مدارک ثبت نام ارشد وزارت بهداشت کلیک کنید.

 

5/5 - (4 امتیاز)
از 8 صبح تا 12 شب حتی در ایام تعطیل

سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید

تماس از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت:

۹۰۹ ۹۰۷ ۵۳۰۷

مشاوران متخصص ما آماده راهنمایی کردن شما هستند

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و استفاده از کد تخفیف کلیک کنید

مدارک مورد تایید ثبت نام ارشد وزارت بهداشت در کدام سایت درج می‌شود؟

در سایت sanjeshp.ir می توانید لیست کامل مدارک را ببینید.

آیا ارائه ریز نمرات در مدارک مورد تایید ثبت نام ارشد وزارت بهداشت گنجانده شده است؟

بله. به احتمال زیاد در هنگام ثبت نام حضوری ریز نمرات را بخواهند.

آیا مدارک مورد تایید ثبت نام ارشد وزارت بهداشت شامل ارائه کارت نظام وظیفه نیز می‌شود؟

بله برای آقایان واجد شرایط شامل این مورد نیز می‌شود.

نظرات

2 دیدگاه دربارهٔ «مدارک ثبت نام ارشد وزارت بهداشت + تغییرات 1403»

 1. Avatar photo مسرتپ.ر گفت:

  سلام مدارک باید از چه طریقی مورد تایید وزارت بهداشت قرار بگیری تا بتونیم برای فوق لیسانس ثبت نام کنیم؟

  1. Avatar photo مشاور محمدی گفت:

   سلام وقت بخیر
   شما باید مدارکتون را داخل سامانه بارگزاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

 • آخرین مهلت انتخاب رشته کنکور ارشد

  آخرین مهلت انتخاب رشته کنکور ارشد 1403 {آزاد و سراسری} | sanjesh.org

  مهلت انتخاب رشته ارشد از 12 خرداد آغاز شده و تا 21 خرداد سال 1403 ادامه خواهد داشت. داوطلبانی که در آزمون کارشناسی ارشد سراسری و آزاد شرکت کرده‌اند، بعد از اعلام نتایج اولیه باید وارد سایت سنجش و آموزش...
 • مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد

  مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد 1403 {آزاد، سراسری} 100% قبولی

  داوطلبان بعد از برگزاری آزمون و اعلام نتایج اولیه در سامانه سنجش و آموزش کشور، نیازمند مشاوره انتخاب رشته ارشد هستند تا بتوانند با توجه به علایق، بازار کار رشته، دانشگاه‌هایی که شانس پذیرش بالایی دارند، مسافت و حتی بودجه...
 • نتایج ارشد وزارت بهداشت

  زمان اعلام نتایج کنکور ارشد وزارت بهداشت 1403 + sanjeshp.ir

  نتایج ارشد وزارت بهداشت از دو مرحله اولیه و نهایی تشکیل شده‌ است؛ بنابراین زمان بارگذاری نتایج بر روی سایت سنجش پزشکی به صورت جداگانه اعلام می‌شود. داوطلبان فقط با وارد کردن اطلاعات لازم در sanjeshp.ir کارشناسی ارشد نتایج، به...
 • کد ضریب ارشد در کارنامه آزمون کارشناسی ارشد

  کد ضریب ارشد در کارنامه آزمون کارشناسی ارشد

  کد ضریب ارشد در کارنامه آزمون کارشناسی ارشد درج شده است تا رشته‌ گرایش‌ها را به همراه هر مجموعه امتحانی از هم تفکیک کند. از این رو افراد برای مطالعه منابع امتحانی، تاثیر و ضریب هر درس و نحوه اولویت‌بندی...
تماس با مشاور