تماس از تلفن ثابت

909 9075307

از کل کشور
مدارک مورد تایید ثبت نام ارشد وزارت بهداشت

مدارک ثبت نام ارشد وزارت بهداشت + تغییرات 1401

مدارک مورد تایید ثبت نام ارشد وزارت بهداشت
سوالی دارید ؟ با ما تماس بگیرید تماس با برترین مشاوران از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل
تماس از سراسر کشور : 909 9075307

لیست مدارک ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت اعلام شد. یکی از مراحل حساس ثبت نام در تمامی آزمون ها ارسال مدارک است. اگر قصد ثبت نام در ارشد رشته های پزشکی را دارید لازم است از مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در این آزمون اطلاعات لازم و کافی را به دست آورید. اگر کوچک ترین نقصی در لیست مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام شما وجود داشته باشید، قطع با مشکلات بسیاری مواجه می شوید.

بنابراین لازم است شما مدارک ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1401 را مطالعه کنید. سپس آنها را بررسی دهید تا برای شما مشکلی پیش نیاید.

در زیر ما به صورت جامع در مورد  مدارک ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت به شما توضیح می دهیم. حال در صورتی که پس از خواندن این مطلب نیاز به اطلاعات بیشتری داشتید، حتماً با کارشناسان خبره مشورت نمایید.

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با مدارک ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت،مدارک تحصیلی مورد تایید ثبت نام ارشد وزارت بهداشت، زمان ثبت نام کارشناسی ارشد، کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، لیست مدارک ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، نحوه ارسال مدارک کارشناسی ارشد بهداشت، شرایط عمومی ثبت نام ارشد و شرایط اختصاصی وزارت ارشد از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید.

9099075307 تماس از سراسر کشور

9099075307 (تماس از استان تهران)

تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل

 

مدارک مورد تایید ثبت نام ارشد وزارت بهداشت شامل چه مواردی می شود؟

مدارک مورد تایید ثبت نام ارشد وزارت بهداشت شامل مدارک تحصیلی و مدارک هویتی می شود که در ادامه قصد داریم این موارد را به صورت کامل بررسی نماییم.

 

 

برای کسب اطلاعات دقیق از منابع کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای کلیک کنید.

 

لیست مدارک مورد تایید وزارت بهداشت و درمان

لیست مدارک مورد تایید وزارت بهداشت و درمان

 

لیست مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

از جمله اصلی ترین مدارکی که لازم است در زمان ثبت نام ارائه دهید ، مدارک تحصیلی هستند که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم. این مدارک با توجه هر رشته متفاوت هستند.

مدارک تحصیلی بیشتر رشته ها در جدول زیر آمده است. در صورتی که مدارک مورد نیاز برای رشته مد نظر خود را پیدا کردید می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.

 

 

برای درک تفاوت کنکور ارشد وزارت بهداشت و وزارت علوم کلیک کنید.

 

 

 

مدارک تحصیلی مورد نیاز برای ثبت نام ارشد وزارت بهداشت

آمار زیستی كليــه كارشناســی هــای علــوم پزشــكی؛

كارشناســی آمــار؛ رياضــی؛ علــوم

كــامپيوتری؛ دكتــری عمــومی گــروه

پزشكی و دكترای حرفه ای دامپزشكی

آموزش

بهداشت و

ارتقاء سلامت

كارشناسی بهداشـت عمـومی؛ پرسـتاری؛

مامايی؛ مهندسی بهداشت محيط؛ مهندسی

بهداشــت حرفــه ای؛ مــديريت خــدمات

بهداشتی درمـانی؛ هوشـبری؛ مشـاوره؛

مردم شناسـی؛ علـوم اجتمـاعی؛ علـوم تربيتی؛ روانشناسی؛ تکنولـوژی اتـاق

عمل؛ فنـاوری اطلاعـات سـلامت (مـدارک

پزشکی)؛ مطالعات ارتبـاطی و فنـاوری

اطلاعات

آموزش هوشبری کارشناسی هوشبری
اپيدميولوژی كليــه كارشناســی هــای علــوم پزشــكی؛ كارشناســی انگــل شناســی؛ آمار(کليــه گرايش هـا)؛ مهندسـی تکنولـوژی نـرم افــزار کــامپيوتر؛ دكتــرای عمــومی پزشــکی، دندانپزشــکی، داروســازی و دامپزشكی
اتاق عمل كارشناسی در رشته های تکنولوژی اتاق

عمل؛ پرستاری و هوشبری

اعضای

مصنوعی و

وسايل كمكی

كارشناسی در يكی از رشته هـای گـروه

پزشــكی؛ اقتصــاد؛ علــوم اقتصــادی؛

مــديريت؛ مــديريت خــدمات بهداشــتی

درمــانی؛ حســابداری؛ جامعــه شناســی؛

علوم اجتماعی؛ مهندسی پزشكی؛ دكترای

عمومی گروه پزشكی و دكترای حرفه ای

دامپزشكی؛ مهندسی صنايع؛ كارشناسی و

كارشناسی ارشـد (داروسـازی خـارج از

كشور)

ارگونومی دكتری عمومی پزشكی؛ كارشناسـی رشـته

هــای بهداشــت حرفــه ای؛ كاردرمــانی؛

فيزيوتراپی؛ ارتوپـدی فنـی؛ مهندسـی

صنايع؛ مهندسی فناوری اطلاعات؛ طراحی

صــنعتی؛ مــديريت صــنعتی؛ مهندســی

مكانيك؛ مهندسـی تكنولـوژی طراحـی و

نقشه كشی صنعتی؛ روانشناسـی؛ ايمنـی

صــنعتی؛ فيزيــك؛ مهندســی پزشــكی؛

پرستاری؛ هوشبری؛ تکنولوژی اتاق عمل

اكولوژی

انسانی

كارشناســی در يكــی از رشــته هــای

اكولوژی انسانی، جغرافيا (با گـرايش

انسانی)، بهداشت عمومی، زيست شناسـی

(همه گرايشها)، محيط زيسـت، بهداشـت

محــيط، بهداشــت خــانواده و جمعيــت،

بهداشت حرفه ای، مامـايی، پرسـتاری؛

دكتــری عمــومی (پزشــكی، داروســازی و

دندانپزشـــكی)، دكتـــری حرفـــه ای

دامپزشكی

بينائی سنجی كارشناسی بينائی سنجی
ارزيابی

فناوری سلامت

كارشناسی در كليـه رشـته هـای مصـوب

وزارت بهداشــت ؛ كارشناســی فنــی و

مهندســـی وزارت علـــوم تحقيقـــات و

فناوری؛ بيوشيمی؛ فيزيک؛ شيمی؛ زيست

شناسی؛ رياضی؛ آمـار؛ دكتـری عمـومی

پزشكی، داروسازی يا دكتـری حرفـه ای

دامپزشكی

بيولوژی و

کنترل

ناقلين

بيماريها

كارشناسی رشته های بيولوژی و کنتـرل

ناقلين بيماريها (حشره شناسی پزشـكی

و مبارزه با نـاقلين)؛ زيسـت شناسـی

(كليه گرايشها)؛ گياه پزشـکی؛ علـوم

زيســتی؛ مهندســی کشــاورزی (کليــه

گرايشها)؛ علـوم آزمايشـگاهی؛ علـوم

آزمايشگاهی دامپزشکی؛ مهندسی بهداشت

محيط ؛ بهداشت عمومی؛ بهداشـت حرفـه

ای؛ مهندسی بهداشت حرفه ای و ايمنـی

کار

بهداشت و

ايمنی مواد

غذايی

دكتــری پزشــكی عمــومی؛ داروســازی؛

دامپزشــكی و دكتــرای حرفــه ای علــوم

آزمايشگاهی و يـا كارشناسـی در يكـی

ازرشــته هــای علــوم تغذيــه، علــوم و

صنايع غذايی (گـرايش كنتـرل كيفـی و

بهداشــتی)؛ بهداشــت محــيط، بهداشــت

عمــــومی؛ ميكروبيولــــوژی؛ علــــوم

آزمايشگاهی؛ مهندسی كشاورزی (گـرايش

صنايع غذايی)؛ علوم و مهندسی صـنايع

غذايی؛ مهندسـی شـيمی (گـرايش شـيمی

مواد غذايی)؛ بهداشت موادغـذايی بـا

منشا دامی؛ بهداشت و بازرسـی گوشـت؛

مهندسی تکنولوژی صنايع آرد و بهداشت

مواد غذايی

انفورماتیک پزشکی كليه كارشناسی ها ی رشته هـای علـوم

پزشــكی؛ رشــته هــای رياضــی (كليــه

گرايشها) ؛ مهندسی كامپيوتر ؛ علوم

كامپيوتر؛ مهندسی پزشكی؛ مهندسی برق

الكترونيك؛ مهندسی فن آوری اطلاعـات؛

علوم آزمايشگاهی دامپزشـكی؛ دكتـرای

عمـــومی پزشـــكی و دكتـــرای عمـــومی

دندانپزشكی

 

تاریخ علوم پزشکی

 

كارشناسی در كليـه رشـته هـای مقطـع

كارشناسی

پدافند غيرعامل در نظام سلامت كارشناسی رشته های علوم تغذيه؛ زيست شناسی (كليه گرايشها)؛ زيسـت شناسـی سلولی مولكولی (كليه گرايشها)؛ علوم آزمايشگاهی؛ بهداشت عمـومی؛ مهندسـی بهداشــت حرفــه ای؛ مهندســی بهداشــت محيط؛ حشره شناسی پزشكی و مبارزه با نــاقلين (بيولــوژی و کنتــرل نــاقلين بيماريهــا)؛ مهندســی منــابع طبيعــی- محيط زيست؛ مـديريت خـدمات بهداشـتی درمــانی؛ فنــاوری اطلاعــات ســلامت؛ تكنولوژی پزشكی هسـته ای؛ تكنولـوژی پرتودرمــانی؛ تكنولــوژی پرتوشناســی؛ پرســـتاری؛ روانشناســـی بـــالينی؛ فوريتهای پزشكی؛ علوم و صنايع غذايی (كليــه گرايشــها)؛ مهندســی كشــاورزی (كليه گرايشها)؛ مهندسی منابع طبيعی (كليـــه گرايشـــها)؛ شـــيمی (كليـــه گرايشها؛ شيمی (كليه گرايشها)؛ علوم نظامی و انتظـامی (كليـه گرايشـها)؛ كاردرمانی؛ مديريت (كليه گرايشـها)؛ دکتری عمومی پزشکی
ژورناليسم

پزشکی

دانش آموختگان مقطع کارشناسی و

بالاتر در کليه رشته های علوم پزشکی؛

زبان عمومی (با گرايشهای ادبيات

زبان عمومی، آموزش انگليسی و مترجمی

زبان عمومی)؛ علوم ارتباطات با

گرايش روزنامه نگاری و مطالعات

ارتباطی

تکنولوژی گردش خون كارشناسی رشته های پرستاری؛ هوشـبری

و تکنولوژی اتاق عمل

مهندسی پزشكی (بيوالكتریک)
كارشناسی فنی و مهندسی؛ علوم پايه ؛ گروههای پزشكی و پيراپزشكی؛ دكتـرای حرفـــه ای پزشـــكی؛ دندانپزشـــكی؛ داروسازی؛ مهندسی مديريت اجرايی
مديريت

خدمات

بهداشتی

درمانی

كليه كارشناسـی هـای علـوم پزشـكی و

كارشناسی مديريت با گرايشهای مختلف؛

اداره امـور بيمارسـتانها؛ مـديريت؛

حقوق؛ علوم اجتماعی؛ حسـابداری؛ علـوم

اقتصادی

سلامت و رفاه اجتماعی کارشناسی همه رشته ها
ميكروب

شناسی

موادغذايی

كارشناســی ميكــروب شناســی؛ علــوم آزمايشـــگاهی؛ علـــوم آزمايشـــگاهی دامپزشكی؛ علوم تغذيه؛ علوم وصـنايع غذايی؛ بيوشـيمی؛ زيسـت شناسـی(گرايش های ميكروبيولوژی؛ بيوشيمی؛ ژنتيـک)؛ بهداشت و بازرسی گوشت؛ بهداشت مـواد غــذايی؛ دكتــرای عمــومی پزشــكی؛ داروسازی؛ دامپزشكی
نانوفناوری پزشکی پزشكی كليه كارشناسـی هـای علـوم پزشـكی و كارشناسی مهندسی پليمر؛ مهندسی شيمی (كليه گرايشها)؛ مهندسی مواد (كليـه گرايشها)؛ مهندسی برق؛ بيوالكتريـك؛ فيزيك (محض و كاربردی) ؛ فيزيک حالت جامد؛ شيمی (محض و كـاربردی)؛ شـيمی دارويی؛ زيست شناسی (كليه گرايشها)؛ مهندسی بهداشت محيط، مهندسی بهداشـت حرفــه ای و ايمنــی کــار؛ مهندســی بهداشــت حرفــه ای؛ تکنولــوژی پزشــکی هســته ای؛ مهندســی صــنايع شــيميايی؛ مهندسی پزشكی؛ مهندسی صنايع غـذايی؛ مهندسی كشاورزی؛ داروسـازی؛ مهندسـی مکانيــک؛ دكتــری عمــومی پزشــكی ؛ داروســازی و دندانپزشــكی و دكتــری حرفــه ای علــوم آزمايشــگاهی؛ دكتــری پيوسته زيست فناوری(بيوتكنولوژی)
سلامت و ترافیک کارشناسی کليه رشته های علوم پزشکی، علوم انتظـامی، روانشناسـی، مهندسـی عمــران، مهندســی مکانيــک، فنــاوری اطلاعات و ارتباطات، مهندسـی پزشـکی، علوم و مهندسی محـيط زيسـت، فيزيـک، مهندسی ايمنی، آمار، جامعه شناسی
شنوایی سنجی کارشناسی شنوایی
فيزيولوژی كارشناســی فيزيولــوژی؛ زيســت شناســی

(كليـــه گرايشـــها)؛ جانورشناســـی؛

پرستاری؛ فيزيوتراپی؛ مامايی؛ علـوم

آزمايشــــگاهی؛ علــــوم دارويــــی؛

فارماكولوژی؛ بيوشيمی؛ علوم تشريحی؛

گفتار درمانی؛ بينايی سـنجی؛ شـنوايی

شناسی؛ بهداشت عمومی؛ بهداشـت حرفـه

ای و هوشبری؛ تکنولوژی اتاق عمل

فناوری

تصويربرداری

پزشكی

كارشناســی رشــتههــای فيزيــک (كليــه

گرايشــها)؛ تكنولــوژی پرتوشناســی؛

تكنولوژی پزشـكی هسـتهای؛ تكنولـوژی

پرتودرمانی؛ مهندسـی پزشـكی (گـرايش

بيوالكتريـــك)؛ مهندســـی هســـته ای؛

مهندسی پزشکی (گرايش بالينی)

علوم و

صنايع غذائی

(گرايش

كنترل كيفی

و بهداشتی)

كارشناســـــی علـــــوم و صـــــنايع غذايی(گرايشــهای مختلــف) ؛ مهندســی كشاورزی (گرايش علوم و صنايع غذائی) ؛ مهندســی شــيمی (صــنايع غــذائی)؛ داروسازی؛ علوم تغذيه؛ تغذيه (صنايع غذائی)؛ صنايع غذايی (گرايشهای فنی، مهندسی و تغذيه)؛ بهداشت مواد غذايی با منشا دامی؛ صنايع غـذايی (گـرايش های فنی مهندسی و تغذيه)؛ تكنولوژی شير و فـراورده هـای لبنـی؛ مهندسـی تكنولـــوژی آرد؛ تكنولـــوژی صـــنايع مهندسی روغن خوراكی؛ گوشت و فراورده هــای گوشــتی؛ دكتــرای داروســازی؛ دامپزشكی
فناوری اطلاعات سلامت كليــه كارشناســی هــای علــوم پزشــكی؛

كارشناسی رشته های علـوم كـامپيوتر؛

مهندسی كامپيوتر (نرم افـزار و سـخت

افزار)

سلامت سالمندی كارشناسی پرسـتاری؛ مامـايی؛ آمـوزش بهداشــت؛ بهداشــت عمــومی؛ مــديريت توانبخشی؛ مديريت خـدمات بهداشـتی و درمــانی؛ روانشناســی بــالينی؛ علــوم تغذيــه؛ مــددكاری اجتمــاعی؛ شــنوايی ســنجی؛ بينــايی ســنجی؛ فيزيــوتراپی؛ گفتاردرمانی و كاردرمانی

برای کسب اطلاعات بیشتر از ظرفیت پذیرش آزمون لیسانس به پزشکی کلیک کنید.

 

لیست سایر مدارک مورد نیاز برای ثبت نام

مدارک عمومی لازم برای ثبت نام ارشد وزارت بهداشت شامل موارد زیر می شود.

 

 

برای دانلود دفترچه آزمون دکتری وزارت بهداشت کلیک کنید.

 

لیست مدارک مورد نیاز کارشناسی ارشد بهداشت

لیست مدارک مورد نیاز کارشناسی ارشد بهداشت

 

مدارک عمومی ثبت نام
فايل عكس اسكن شده کد رشته تحصیلی کارشناسی و کد محل تحصیل
کد و نام مجموعه امتحانی اول کد و نام مجموعه امتحانی شناور
کد وضعیت نظام وظیفه داوطلبان مرد شماره سريال كارت اعتباری و سريال علاقه مندی
کد پستی محل سکونت و کد شهرستان حوزه کد 13 رقمی داوطلبان غیر ایرانی
شناسنامه و كارت ملي کد سهمیه ایثارگری و جانبازی

 

 

برای ورود به سامانه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت کلیک کنید.

 

 

مدارک مورد تایید ثبت نام ارشد وزارت بهداشت برای افراد دارای سهمیه رزمندگان ارائه مدارکی که مستحق بودن فرد برای استفاده از سهمیه را تایید کند، الزامی است.

مدارک مورد تایید ثبت نام ارشد وزارت بهداشت برای پذیرفته شدگان در دانشگاه علوم پزشکی و ارتش علاوه بر موارد فوق شامل اصل حکم کارگزینی و یا هر مدرک تعیین کننده وضعیت استخدام فرد می شود.

مدارک مورد تأیید ثبت نام ارشد وزارت بهداشت برای افراد استعداد درخشان، علاوه بر همه موارد فوق شامل، نامه ای که تایید که فرد جزء دانشجویان ممتاز بوده  می شود.

 

 

برای دانلود دفترچه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت بر روی لینک مربوطه کلیک کنید.

 

 

لیست مدارک عمومی مورد نیاز جهت ثبت نام

لیست مدارک عمومی مورد نیاز جهت ثبت نام

 

 

نحوه ارسال مدارک برای ثبت نام در ارشد وزارت بهداشت

برای ارسال مدارک و ثبت نام لازم است به وبسایت sanjeshp.ir مراجعه نمایید.

توجه داشته باشید که در این وبسایت لازم است تمامی مدارک دارای حجم و کیفیت مورد نظر باشند.

تمامی نکات تکمیلی جهت ثبت نام در این وبسایت درج شده است.

 

 

برای دانلود دفترچه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت بر روی لینک مربوطه کلیک کنید.

 

 

شرایط عمومی و اختصاصی ثبت نام در ارشد وزارت بهداشت

برای ثبت نام در این آزمون نیز داوطلبان باید واجد شرایطی باشند که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد.

 

 • اعتقاد به دین اسلام
 • قبول داشتن ولایت فقیه
 • عدم اعتیاد به مواد مخدر
 • نداشتن سوء سابقه کیفری
 • قبول داشتن جمهوری اسلامی
 • پیروی از قانون اساسی
 • نداشتن فساد اخلاقی

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شهریه ارشد وزارت بهداشت وارد شوید.

 

 

شرایط اختصاصی

 • واجد تمامی شرایط عمومی باشند.
 • دارای مدرک کارشناسی ، ارشد و یا دکتری عمومی از دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت
 • انتخاب رشته متناسب با رشته مقطع قبلی
 • عدم اجازه شرکت همزمان در آزمون های ارشد و یا کارشناسی سایر دانشگاه ها
 • تمامی پذیرفته شدگان دوره روزانه مجاز به ثبت نام خواهند بود. در غیر این صورت از شرکت در آزمون سال بعد محروم می شوند.
 • برخی رشته ها نیاز به 2 سال سابقه کار دارد.
 • انتقال، تغییر رشته و جابجایی محل تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع است .

 

 

مدارک مورد تایید استعداد درخشان برای ثبت نام ارشد وزارت بهداشت

مدارک مورد تایید استعداد درخشان برای ثبت نام ارشد وزارت بهداشت

 

 

نکات تکمیلی در رابطه با آزمون ارشد وزارت بهداشت در سال جاری

زمان برگزاری آزمون تاریخ های سی ام و سی و یکم اردیبهشت ماه است. اما ممکن است باتوجه به شرایط کنونی کرونا این تاریخ متغییر شود. لذا شما جهت دریافت اطلاعات دقیق در این مورد با کارشناسان ایران تحصیل تماس بگیرید.

رشته کارشناسی تکنولوژی آموزشی به رشته ھای مجاز برای شرکت در آزمون رشته یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی اضافه شده است.

رشته کارشناسی زیست جانوری به رشته ھای مجاز برای شرکت در آزمون رشته علوم تغذیه افزوده شده است.

 

 

لیست مدارک تحصیلی مورد نیاز جهت ثبت نام

لیست مدارک تحصیلی مورد نیاز جهت ثبت نام

 

 

منابع معتبر برای آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

برای شرکت در هر آزمونی علاوه بر لیست مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام ، اطلاع از منابعی که سوالات از آن طرح می شود نیز ضروری است. در ادامه می توانید برای برخی از رشته ها منابع را مطالعه کنید.

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر از نحوه ثبت نام آزمون ارشد وزارت بهداشت  کلیک کنید.

 

 

منابع رشته اعضای مصنوعی و وسایل کمکی

 

 

اعضای مصنوعی و وسایل کمکی

آرترز و پروتز Aaos Atlas of Orthoses and AssistiveDevices

 

Atlas of Amputations and Limb Deficiencies Su

 

Orthotics and Prosthetics in Rehabilitation Pediatric orthotics

کینزیولوژی و بیومکانیک Joint Structure and Function

 

Kinesiology of the Musculoskeletal System

معاینه و ارزیابی Daniels and Worthingham’s Muscle Testing: Techniques of Manual Examination and Performance Testing Author: Helen Hislop

 

 

The Orthopaedic Physical Exam; Author: Bruce Reider

ارتوپدی Outline of Orthopaedice

 

 

منابع رشته ارگونومی

 

 

ارگونومی

تشریح و فیزیولوژی انسانی

فيزيولوژی پزشكی 1 ،اعضای هيات علمی گروه فيزيولوژی دانشكده پزشكی و همكاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشكی تهران؛ 1379

 

فيزيولوژی پزشكی 2 ،اعضای هيات علمی گروه فيزيولوژی دانشكده پزشكی و همكاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشكی تهران؛ 1384

 

آناتومی (تشريح) عمومی، تاليف دكتر محمدعلی امامی ميبدی

، مسعود عزت آبادی پور، انتشارات سماط؛ آخرين ويرايش

کلیات ارگونومی مهندسی عوامل انسانی در صنعت و توليد تاليف مارتين هلاندر ترجمه دكتر چوبينه.آخرين ويرايش

 

Karwowski,W.The Discipline of Ergonomics and Human Factors, in handbook of Human and Ergonomics, Third Edition (ed G.salvendy), Chapter 1, The Discipline of Ergonomics and Human Factors, by Gavriel Salvendy, John Wiley & Sons, inc., Hoboken, NJ< USA, The last Edition

 

 

 

Bridger, Robert., 2008. Introduction to ergonomics. CRC Press, Last edition

 

Marras, W.S. and Karwowski, W., 2006. Fundamentals and assessment tools

 

Bridger, Robert., 2008. Introduction to ergonomics. CRC Press, Last edition

 

Marras, W.S. and Karwowski, W., 2006. Fundamentals and assessment tools for occupational ergonomics. CRC Press, Last edition

فیزیک و مکانیک ديويد هاليدی، رابرت رزينک، جرل واكر، مبانی فيزيك، آخرين ويرايش

 

.فيزيک پايه، جلد اول (مکانيک)، تأليف : فرانک. ج. بِلЙت، ترجمه مهران اخباريفر، انتشارات فاطمی. ويرايش بهرام معلمی، بهمن سلطانی

 

فيزيک پايه، جلد دوم (سيالات، حرارت و امواج) تأليف : فرانک. ج. بِلЙت، ترجمه محمد خرمی، انتشارات فاطمی. ويرايش بهرام معلمی، بهمن سلطانی

ریاضی حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلی ، نوشته لوئيس ليتهلد ، ترجمه مهدی بهزاد، محسن رزاقی ، سيامك كاظمی ، اسلام ناظمی، مركز نشر دانشگاهی

 

حساب ديفرانسيل و انتگرال، توماس جورج، آخرين ويرايش

روانشناسی عمومی روانشناسی عمومی، زمينه روانشناسی – هيلگارد؛ دكتر محمد تقی براهنی و همكاران، انتشارات رشد، 1385 .فصول 1 ،4 ، 14 و 13 ،12 ،8 ،7 ،6 ،5
مدیریت سازمانی .مبانی مديريت رفتار سازمانی ، نوشته دكتر علی رضائيان ، انتشارات سمت، آخرين ويرايش

 

.سازمان، ساختار، فرايند و ره آوردها نوشته دكتر علی پارسائيان . آخرين ويرايش

 

برای اطلاع از مدارک مورد تایید ارشد وزارت بهداشت بر روی لینک مربوطه کلیک کنید.

 

منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت و درمان

منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت و درمان

 

منابع رشته ارزیابی فناوری سلامت

 

 

ارزیابی فناوری سلامت
روش های آماری روشهای آماری و شاخص های بهداشتی – دكتر كاظم محمد و

همكاران

اصول و روش های اپیدمیولوژی اپيدميولوژی گورديس، مترجم دکتر حسين صباغيان و دکتر

کوروش هلاکويی نائينی، انتشارت گپ

 

کتاب روش شناسی پژوهش های کاربردی در علوم پزشکی، كتر

حسين ملك افضلي، دكتر سيد رضا مجدزاده، دكتر اكبر فتوحی،

دكتر سامان توكلي. سال انتشار: 1383

کلیات اقتصاد سلامت و ارزیابی فناوری سلامت مقدمه ای بر ارزيابی فناوری سلامت ، تاليف قودمن

کليفورداس، ترجمه دکتر علی اکبری ساری و همکاران، انتشارات

خسروی، 1392

 

اقتصاد برای مديران نظام سلامت، تالف رابرت اچ لی، ترجمه

دکتر عزيز رضاپور، دکتر وحيد علی پور و همکاران، انتشارات

آرون، 1394

 

-اصول ارزيابی اقتصادی در مراقبت های سلامت تاليف راشل

اليوت و کارتين پين، ترجمه دکتر وحيد علی پور، دکتر عزيز

رضاپور و همکاران، انتشارت آرون، 1394

 

کتاب جامع بهداشت عمومی ، فصل ارزيابی فناوری سلامت

 

نظام سلامت و برنامه های جاری آن مديريت بهداشت و درمان ، تاليف دکتر سعيد آصف زاده . دکتر عزيز رضاپور، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی قزوين ، 1395

 

کتاب جامع بهداشت عمومی ، تاليف دکتر حسين حاتمی.

 

فصول 1 و 2 گزارش جهاني سلامت سال 2000

 

 

سیاست گذاری سلامت و تصمیم گیری در حوزه سلامت کتاب سياستگذاری در سلامت، تاليف کنت بوس و همکاران، ترجمه دکتر ليلا دشنتگير و همکاران، انتشارات گلبان نشر، 139

 

 

برای اینکه از رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت  بیشتر بدانید کلیک کنید.

 

مدارک کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

مدارک کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه بامدارک ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، مدارک تحصیلی و عمومی مورد تایید ثبت نام ارشد وزارت بهداشت، لیست رشته های کارشناسی ارشد بهداشت و مراحل ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید.

9099075307 تماس از سراسر کشور

9099075307 (تماس از استان تهران)

تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل

 

 

مشاوره در مورد مدارک ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

مدارک مورد تایید ثبت نام ارشد وزارت بهداشت موضوع مورد بحث ما در این مطلب بود. همانطورکه می دانید برای ثبت نام در هر آزمونی ، ارسال مدارک معتبر از جمله مهمترین مراحل است.

اگر قصد ثبت نام در آزمون ارشد وزارت بهداشت را دارید ، لازم است نسبت به تمامی مدارک اطلاعات لازم را بدست آورید.

ما در این مطلب علاوه بر بررسی لیست مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام ، لیست مدارک تحصیلی را نیز بررسی کردیم.

در صورتی که پس از مطالعه این مطلب ، نیاز به اطلاعات بیشتری در خصوص لیست مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام داشتید می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.

 

خلاصه مطالب

در این مقاله از ایران تحصیل برای آن دسته از داوطلبانی که قصد دارند در کنکور کارشناسی ارشد ثبت‌نام کنند کلیه مدارک مورد نیاز را لیست کردیم. هرچند که مدارک عمومی هر کدام از رشته‌ها یکسان است؛ اما ممکن است برای ثبت‌نام در کنکور کارشناسی ارشد مدارک اختصاص نیز نیاز داشته باشند. لذا شما جهت تهیه لیست آن‌ها می‌توانید با کارشناسان خبره ایران تحصیل تماس بگیرید.

در ادامه نیز به نحوه ارسال مدارک ثبت‌نام فوق‌لیسانس وزارت بهداشت اشاره کردیم که شما با اجرای آن‌ها می‌توانید مدارک خود را به صورت اینترنتی ارسال کنید.

 

مطالب مرتبط

تکمیل ظرفیت ارشد آزاد

ویرایش اطلاعات ثبت نام کارشناسی ارشد

رشته علوم تغذیه بدون کنکور

انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور

لیست رشته های کارشناسی ارشد بدون آزمون

مدارک ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

5/5 - (2 امتیاز)
سوالی دارید ؟ با ما تماس بگیرید تماس با برترین مشاوران از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل
تماس از سراسر کشور : 909 9075307

مدارک مورد تایید ثبت نام ارشد وزارت بهداشت در کدام سایت درج می شود؟

در سایت sanjeshp.ir می توانید لیست کامل مدارک را ببینید.

آیا وجود نقص در ارائه مدارک مورد تایید ثبت نام ارشد وزارت بهداشت منجر به بروز مشکل می شود؟

بله. حتماً در ارائه مدارک دقت کنید.

آیا ارائه ریز نمرات در مدارک مورد تایید ثبت نام ارشد وزارت بهداشت گنجانده شده است؟

بله. به احتمال زیاد در هنگام ثبت نام حضوری ریز نمرات را بخواهند.

آیا مدارک مورد تایید ثبت نام ارشد وزارت بهداشت شامل ارائه کارت نظام وظیفه نیز می شود؟

بله برای مردان شامل این مورد نیز می شود.

مطالب مرتبط

نظرات

ایران تحصیل
تماس با مشاور