ایران تحصیل
مشاوره با تلفن ثابت
از سراسر کشور

909 9075307

مدارک ثبت نام ارشد وزارت بهداشت + تغییرات 1402

مدارک ثبت نام ارشد وزارت بهداشت
از 8 صبح تا 12 شب حتی در ایام تعطیل

سوال دارید با ما تماس بگیرید

تماس از سراسر کشور :

909 9075307

تماس با برترین مشاوران از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و استفاده از کد تخفیف کلیک کنید

لیست مدارک ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت اعلام شد. یکی از مراحل حساس ثبت نام در تمامی آزمون ها ارسال مدارک است. اگر قصد ثبت نام در ارشد رشته های پزشکی را دارید لازم است از مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در این آزمون اطلاعات لازم و کافی را به دست آورید. اگر کوچک ترین نقصی در لیست مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام شما وجود داشته باشید، قطع با مشکلات بسیاری مواجه می شوید.

بنابراین لازم است شما مدارک ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1402 را مطالعه کنید. سپس آنها را بررسی دهید تا برای شما مشکلی پیش نیاید.

در زیر ما به صورت جامع در مورد  مدارک ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت به شما توضیح می دهیم. حال در صورتی که پس از خواندن این مطلب نیاز به اطلاعات بیشتری داشتید، حتماً با کارشناسان خبره مشورت نمایید.

 

 

اطلاعیه :

در صورت تعویض شناسنامه یا کارت ملی، ارسال رسید آن جهت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت مورد قبول می باشد.

 

 

مدارک مورد تایید ثبت نام ارشد وزارت بهداشت شامل چه مواردی می شود؟

مدارک مورد تایید ثبت نام ارشد وزارت بهداشت شامل مدارک تحصیلی و مدارک هویتی می شود که در ادامه قصد داریم این موارد را به صورت کامل بررسی نماییم.

 

مدارک مورد تایید وزارت بهداشت

 

برای کسب اطلاعات دقیق از منابع کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای کلیک کنید.

 

از جمله اصلی ترین مدارکی که لازم است در زمان ثبت نام ارائه دهید ، مدارک تحصیلی هستند که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم. این مدارک با توجه هر رشته متفاوت هستند.

مدارک تحصیلی بیشتر رشته ها در جدول زیر آمده است. در صورتی که مدارک مورد نیاز برای رشته مد نظر خود را پیدا کردید می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.

 

 

برای درک تفاوت کنکور ارشد وزارت بهداشت و وزارت علوم کلیک کنید.

 

 

 

مدارک تحصیلی مورد نیاز برای ثبت نام ارشد وزارت بهداشت

آمار زیستی كليــه كارشناســی هــای علــوم پزشــكی؛

كارشناســی آمــار؛ رياضــی؛ علــوم

كــامپيوتری؛ دكتــری عمــومی گــروه

پزشكی و دكترای حرفه ای دامپزشكی

آموزش

بهداشت و

ارتقاء سلامت

كارشناسی بهداشـت عمـومی؛ پرسـتاری؛

مامايی؛ مهندسی بهداشت محيط؛ مهندسی

بهداشــت حرفــه ای؛ مــديريت خــدمات

بهداشتی درمـانی؛ هوشـبری؛ مشـاوره؛

مردم شناسـی؛ علـوم اجتمـاعی؛ علـوم تربيتی؛ روانشناسی؛ تکنولـوژی اتـاق

عمل؛ فنـاوری اطلاعـات سـلامت (مـدارک

پزشکی)؛ مطالعات ارتبـاطی و فنـاوری

اطلاعات

آموزش هوشبری کارشناسی هوشبری
اپيدميولوژی كليــه كارشناســی هــای علــوم پزشــكی؛ كارشناســی انگــل شناســی؛ آمار(کليــه گرايش هـا)؛ مهندسـی تکنولـوژی نـرم افــزار کــامپيوتر؛ دكتــرای عمــومی پزشــکی، دندانپزشــکی، داروســازی و دامپزشكی
اتاق عمل كارشناسی در رشته های تکنولوژی اتاق

عمل؛ پرستاری و هوشبری

اعضای

مصنوعی و

وسايل كمكی

كارشناسی در يكی از رشته هـای گـروه

پزشــكی؛ اقتصــاد؛ علــوم اقتصــادی؛

مــديريت؛ مــديريت خــدمات بهداشــتی

درمــانی؛ حســابداری؛ جامعــه شناســی؛

علوم اجتماعی؛ مهندسی پزشكی؛ دكترای

عمومی گروه پزشكی و دكترای حرفه ای

دامپزشكی؛ مهندسی صنايع؛ كارشناسی و

كارشناسی ارشـد (داروسـازی خـارج از

كشور)

ارگونومی دكتری عمومی پزشكی؛ كارشناسـی رشـته

هــای بهداشــت حرفــه ای؛ كاردرمــانی؛

فيزيوتراپی؛ ارتوپـدی فنـی؛ مهندسـی

صنايع؛ مهندسی فناوری اطلاعات؛ طراحی

صــنعتی؛ مــديريت صــنعتی؛ مهندســی

مكانيك؛ مهندسـی تكنولـوژی طراحـی و

نقشه كشی صنعتی؛ روانشناسـی؛ ايمنـی

صــنعتی؛ فيزيــك؛ مهندســی پزشــكی؛

پرستاری؛ هوشبری؛ تکنولوژی اتاق عمل

اكولوژی

انسانی

كارشناســی در يكــی از رشــته هــای

اكولوژی انسانی، جغرافيا (با گـرايش

انسانی)، بهداشت عمومی، زيست شناسـی

(همه گرايشها)، محيط زيسـت، بهداشـت

محــيط، بهداشــت خــانواده و جمعيــت،

بهداشت حرفه ای، مامـايی، پرسـتاری؛

دكتــری عمــومی (پزشــكی، داروســازی و

دندانپزشـــكی)، دكتـــری حرفـــه ای

دامپزشكی

بينائی سنجی كارشناسی بينائی سنجی
ارزيابی

فناوری سلامت

كارشناسی در كليـه رشـته هـای مصـوب

وزارت بهداشــت ؛ كارشناســی فنــی و

مهندســـی وزارت علـــوم تحقيقـــات و

فناوری؛ بيوشيمی؛ فيزيک؛ شيمی؛ زيست

شناسی؛ رياضی؛ آمـار؛ دكتـری عمـومی

پزشكی، داروسازی يا دكتـری حرفـه ای

دامپزشكی

بيولوژی و

کنترل

ناقلين

بيماريها

كارشناسی رشته های بيولوژی و کنتـرل

ناقلين بيماريها (حشره شناسی پزشـكی

و مبارزه با نـاقلين)؛ زيسـت شناسـی

(كليه گرايشها)؛ گياه پزشـکی؛ علـوم

زيســتی؛ مهندســی کشــاورزی (کليــه

گرايشها)؛ علـوم آزمايشـگاهی؛ علـوم

آزمايشگاهی دامپزشکی؛ مهندسی بهداشت

محيط ؛ بهداشت عمومی؛ بهداشـت حرفـه

ای؛ مهندسی بهداشت حرفه ای و ايمنـی

کار

بهداشت و

ايمنی مواد

غذايی

دكتــری پزشــكی عمــومی؛ داروســازی؛

دامپزشــكی و دكتــرای حرفــه ای علــوم

آزمايشگاهی و يـا كارشناسـی در يكـی

ازرشــته هــای علــوم تغذيــه، علــوم و

صنايع غذايی (گـرايش كنتـرل كيفـی و

بهداشــتی)؛ بهداشــت محــيط، بهداشــت

عمــــومی؛ ميكروبيولــــوژی؛ علــــوم

آزمايشگاهی؛ مهندسی كشاورزی (گـرايش

صنايع غذايی)؛ علوم و مهندسی صـنايع

غذايی؛ مهندسـی شـيمی (گـرايش شـيمی

مواد غذايی)؛ بهداشت موادغـذايی بـا

منشا دامی؛ بهداشت و بازرسـی گوشـت؛

مهندسی تکنولوژی صنايع آرد و بهداشت

مواد غذايی

انفورماتیک پزشکی كليه كارشناسی ها ی رشته هـای علـوم

پزشــكی؛ رشــته هــای رياضــی (كليــه

گرايشها) ؛ مهندسی كامپيوتر ؛ علوم

كامپيوتر؛ مهندسی پزشكی؛ مهندسی برق

الكترونيك؛ مهندسی فن آوری اطلاعـات؛

علوم آزمايشگاهی دامپزشـكی؛ دكتـرای

عمـــومی پزشـــكی و دكتـــرای عمـــومی

دندانپزشكی

 

تاریخ علوم پزشکی

 

كارشناسی در كليـه رشـته هـای مقطـع

كارشناسی

پدافند غيرعامل در نظام سلامت كارشناسی رشته های علوم تغذيه؛ زيست شناسی (كليه گرايشها)؛ زيسـت شناسـی سلولی مولكولی (كليه گرايشها)؛ علوم آزمايشگاهی؛ بهداشت عمـومی؛ مهندسـی بهداشــت حرفــه ای؛ مهندســی بهداشــت محيط؛ حشره شناسی پزشكی و مبارزه با نــاقلين (بيولــوژی و کنتــرل نــاقلين بيماريهــا)؛ مهندســی منــابع طبيعــی- محيط زيست؛ مـديريت خـدمات بهداشـتی درمــانی؛ فنــاوری اطلاعــات ســلامت؛ تكنولوژی پزشكی هسـته ای؛ تكنولـوژی پرتودرمــانی؛ تكنولــوژی پرتوشناســی؛ پرســـتاری؛ روانشناســـی بـــالينی؛ فوريتهای پزشكی؛ علوم و صنايع غذايی (كليــه گرايشــها)؛ مهندســی كشــاورزی (كليه گرايشها)؛ مهندسی منابع طبيعی (كليـــه گرايشـــها)؛ شـــيمی (كليـــه گرايشها؛ شيمی (كليه گرايشها)؛ علوم نظامی و انتظـامی (كليـه گرايشـها)؛ كاردرمانی؛ مديريت (كليه گرايشـها)؛ دکتری عمومی پزشکی
ژورناليسم

پزشکی

دانش آموختگان مقطع کارشناسی و

بالاتر در کليه رشته های علوم پزشکی؛

زبان عمومی (با گرايشهای ادبيات

زبان عمومی، آموزش انگليسی و مترجمی

زبان عمومی)؛ علوم ارتباطات با

گرايش روزنامه نگاری و مطالعات

ارتباطی

تکنولوژی گردش خون كارشناسی رشته های پرستاری؛ هوشـبری

و تکنولوژی اتاق عمل

مهندسی پزشكی (بيوالكتریک)
كارشناسی فنی و مهندسی؛ علوم پايه ؛ گروههای پزشكی و پيراپزشكی؛ دكتـرای حرفـــه ای پزشـــكی؛ دندانپزشـــكی؛ داروسازی؛ مهندسی مديريت اجرايی
مديريت

خدمات

بهداشتی

درمانی

كليه كارشناسـی هـای علـوم پزشـكی و

كارشناسی مديريت با گرايشهای مختلف؛

اداره امـور بيمارسـتانها؛ مـديريت؛

حقوق؛ علوم اجتماعی؛ حسـابداری؛ علـوم

اقتصادی

سلامت و رفاه اجتماعی کارشناسی همه رشته ها
ميكروب

شناسی

موادغذايی

كارشناســی ميكــروب شناســی؛ علــوم آزمايشـــگاهی؛ علـــوم آزمايشـــگاهی دامپزشكی؛ علوم تغذيه؛ علوم وصـنايع غذايی؛ بيوشـيمی؛ زيسـت شناسـی(گرايش های ميكروبيولوژی؛ بيوشيمی؛ ژنتيـک)؛ بهداشت و بازرسی گوشت؛ بهداشت مـواد غــذايی؛ دكتــرای عمــومی پزشــكی؛ داروسازی؛ دامپزشكی
نانوفناوری پزشکی پزشكی كليه كارشناسـی هـای علـوم پزشـكی و كارشناسی مهندسی پليمر؛ مهندسی شيمی (كليه گرايشها)؛ مهندسی مواد (كليـه گرايشها)؛ مهندسی برق؛ بيوالكتريـك؛ فيزيك (محض و كاربردی) ؛ فيزيک حالت جامد؛ شيمی (محض و كـاربردی)؛ شـيمی دارويی؛ زيست شناسی (كليه گرايشها)؛ مهندسی بهداشت محيط، مهندسی بهداشـت حرفــه ای و ايمنــی کــار؛ مهندســی بهداشــت حرفــه ای؛ تکنولــوژی پزشــکی هســته ای؛ مهندســی صــنايع شــيميايی؛ مهندسی پزشكی؛ مهندسی صنايع غـذايی؛ مهندسی كشاورزی؛ داروسـازی؛ مهندسـی مکانيــک؛ دكتــری عمــومی پزشــكی ؛ داروســازی و دندانپزشــكی و دكتــری حرفــه ای علــوم آزمايشــگاهی؛ دكتــری پيوسته زيست فناوری(بيوتكنولوژی)
سلامت و ترافیک کارشناسی کليه رشته های علوم پزشکی، علوم انتظـامی، روانشناسـی، مهندسـی عمــران، مهندســی مکانيــک، فنــاوری اطلاعات و ارتباطات، مهندسـی پزشـکی، علوم و مهندسی محـيط زيسـت، فيزيـک، مهندسی ايمنی، آمار، جامعه شناسی
شنوایی سنجی کارشناسی شنوایی
فيزيولوژی كارشناســی فيزيولــوژی؛ زيســت شناســی

(كليـــه گرايشـــها)؛ جانورشناســـی؛

پرستاری؛ فيزيوتراپی؛ مامايی؛ علـوم

آزمايشــــگاهی؛ علــــوم دارويــــی؛

فارماكولوژی؛ بيوشيمی؛ علوم تشريحی؛

گفتار درمانی؛ بينايی سـنجی؛ شـنوايی

شناسی؛ بهداشت عمومی؛ بهداشـت حرفـه

ای و هوشبری؛ تکنولوژی اتاق عمل

فناوری

تصويربرداری

پزشكی

كارشناســی رشــتههــای فيزيــک (كليــه

گرايشــها)؛ تكنولــوژی پرتوشناســی؛

تكنولوژی پزشـكی هسـتهای؛ تكنولـوژی

پرتودرمانی؛ مهندسـی پزشـكی (گـرايش

بيوالكتريـــك)؛ مهندســـی هســـته ای؛

مهندسی پزشکی (گرايش بالينی)

علوم و

صنايع غذائی

(گرايش

كنترل كيفی

و بهداشتی)

كارشناســـــی علـــــوم و صـــــنايع غذايی(گرايشــهای مختلــف) ؛ مهندســی كشاورزی (گرايش علوم و صنايع غذائی) ؛ مهندســی شــيمی (صــنايع غــذائی)؛ داروسازی؛ علوم تغذيه؛ تغذيه (صنايع غذائی)؛ صنايع غذايی (گرايشهای فنی، مهندسی و تغذيه)؛ بهداشت مواد غذايی با منشا دامی؛ صنايع غـذايی (گـرايش های فنی مهندسی و تغذيه)؛ تكنولوژی شير و فـراورده هـای لبنـی؛ مهندسـی تكنولـــوژی آرد؛ تكنولـــوژی صـــنايع مهندسی روغن خوراكی؛ گوشت و فراورده هــای گوشــتی؛ دكتــرای داروســازی؛ دامپزشكی
فناوری اطلاعات سلامت كليــه كارشناســی هــای علــوم پزشــكی؛

كارشناسی رشته های علـوم كـامپيوتر؛

مهندسی كامپيوتر (نرم افـزار و سـخت

افزار)

سلامت سالمندی كارشناسی پرسـتاری؛ مامـايی؛ آمـوزش بهداشــت؛ بهداشــت عمــومی؛ مــديريت توانبخشی؛ مديريت خـدمات بهداشـتی و درمــانی؛ روانشناســی بــالينی؛ علــوم تغذيــه؛ مــددكاری اجتمــاعی؛ شــنوايی ســنجی؛ بينــايی ســنجی؛ فيزيــوتراپی؛ گفتاردرمانی و كاردرمانی

برای کسب اطلاعات بیشتر از ظرفیت پذیرش آزمون لیسانس به پزشکی کلیک کنید.

 

دفترچه ارشد وزارت بهداشت

 

 

لیست سایر مدارک مورد نیاز برای ثبت نام

مدارک عمومی لازم برای ثبت نام ارشد وزارت بهداشت شامل موارد زیر می شود.

 

 

برای دانلود دفترچه آزمون دکتری وزارت بهداشت کلیک کنید.

 

 

مدارک عمومی ثبت نام
فايل عكس اسكن شده کد رشته تحصیلی کارشناسی و کد محل تحصیل
کد و نام مجموعه امتحانی اول کد و نام مجموعه امتحانی شناور
کد وضعیت نظام وظیفه داوطلبان مرد شماره سريال كارت اعتباری و سريال علاقه مندی
کد پستی محل سکونت و کد شهرستان حوزه کد 13 رقمی داوطلبان غیر ایرانی
شناسنامه و كارت ملي کد سهمیه ایثارگری و جانبازی

 

 

برای ورود به سامانه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت کلیک کنید.

 

 

مدارک مورد تایید ثبت نام ارشد وزارت بهداشت برای افراد دارای سهمیه رزمندگان ارائه مدارکی که مستحق بودن فرد برای استفاده از سهمیه را تایید کند، الزامی است.

مدارک مورد تایید ثبت نام ارشد وزارت بهداشت برای پذیرفته شدگان در دانشگاه علوم پزشکی و ارتش علاوه بر موارد فوق شامل اصل حکم کارگزینی و یا هر مدرک تعیین کننده وضعیت استخدام فرد می شود.

مدارک مورد تأیید ثبت نام ارشد وزارت بهداشت برای افراد استعداد درخشان، علاوه بر همه موارد فوق شامل، نامه ای که تایید که فرد جزء دانشجویان ممتاز بوده  می شود.

توجه داشته باشید که تمامی مدارک باید به صورت حضوری ارائه شود زیرا کلیه مدارک تحصیلی، مدارک نشان دهنده وضعیت طرح نیروی انسانی، مدارک بیانگر سابقه کار داوطلب، مدارک نظام وظیفه، اصل فرم های بومی مناطق محروم و…  است.

اگر کارت ملی و شناسنامه داوطلب به هر دلیلی مفقود یا غیر قابل استفاده شده است، اسکن رسید تعویض مدارک مربوطه دریافت می شود.

چنانچه در حین نام نویسی اینترنتی اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی در دسترس نباشد، می توانید از کپی مدارک استفاده کنید و در زمان ویرایش اصل را ارائه دهید.

داوطلبان باید به هنگام نام نویسی، مدارک مورد نیاز را به صورت کامل، خوانا و صحیح در sanjeshp.ir ارسال نمایند، چرا که در صورت ارسال ناقص یا نادرست مدارک، عواقب بعدی آن به عهده داوطلب است.

 

 

برای دانلود دفترچه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت بر روی لینک مربوطه کلیک کنید.

 

 

ثبت مدارک ارشد وزارت بهداشت

 

نحوه ارسال مدارک برای ثبت نام در ارشد وزارت بهداشت

برای ارسال مدارک و ثبت نام لازم است به وبسایت sanjeshp.ir مراجعه نمایید.

توجه داشته باشید که در این وبسایت لازم است تمامی مدارک دارای حجم و کیفیت مورد نظر باشند.

تمامی نکات تکمیلی جهت ثبت نام در این وبسایت درج شده است.

 

 

برای دانلود دفترچه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت بر روی لینک مربوطه کلیک کنید.

 

 

شرایط عمومی و اختصاصی ثبت نام در ارشد وزارت بهداشت

برای ثبت نام در این آزمون نیز داوطلبان باید واجد شرایطی باشند که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد.

 

 • اعتقاد به دین اسلام
 • قبول داشتن ولایت فقیه
 • عدم اعتیاد به مواد مخدر
 • نداشتن سوء سابقه کیفری
 • قبول داشتن جمهوری اسلامی
 • پیروی از قانون اساسی
 • نداشتن فساد اخلاقی

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شهریه ارشد وزارت بهداشت وارد شوید.

 

 

شرایط اختصاصی

 • واجد تمامی شرایط عمومی باشند.
 • دارای مدرک کارشناسی ، ارشد و یا دکتری عمومی از دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت
 • انتخاب رشته متناسب با رشته مقطع قبلی
 • عدم اجازه شرکت همزمان در آزمون های ارشد و یا کارشناسی سایر دانشگاه ها
 • تمامی پذیرفته شدگان دوره روزانه مجاز به ثبت نام خواهند بود. در غیر این صورت از شرکت در آزمون سال بعد محروم می شوند.
 • برخی رشته ها نیاز به 2 سال سابقه کار دارد.
 • انتقال، تغییر رشته و جابجایی محل تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع است .

 

 

 

 

نکات تکمیلی در رابطه با آزمون ارشد وزارت بهداشت در سال جاری

زمان برگزاری آزمون تاریخ های سی ام و سی و یکم اردیبهشت ماه است. اما ممکن است باتوجه به شرایط کنونی کرونا این تاریخ متغییر شود. لذا شما جهت دریافت اطلاعات دقیق در این مورد با کارشناسان ایران تحصیل تماس بگیرید.

رشته کارشناسی تکنولوژی آموزشی به رشته ھای مجاز برای شرکت در آزمون رشته یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی اضافه شده است.

رشته کارشناسی زیست جانوری به رشته ھای مجاز برای شرکت در آزمون رشته علوم تغذیه افزوده شده است.

 

 

 

مشاوره در مورد مدارک ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

مدارک مورد تایید ثبت نام ارشد وزارت بهداشت موضوع مورد بحث ما در این مطلب بود. همانطورکه می دانید برای ثبت نام در هر آزمونی ، ارسال مدارک معتبر از جمله مهمترین مراحل است.

اگر قصد ثبت نام در آزمون ارشد وزارت بهداشت را دارید ، لازم است نسبت به تمامی مدارک اطلاعات لازم را بدست آورید.

ما در این مطلب علاوه بر بررسی لیست مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام ، لیست مدارک تحصیلی را نیز بررسی کردیم.

در صورتی که پس از مطالعه این مطلب ، نیاز به اطلاعات بیشتری در خصوص لیست مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام داشتید می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.

 

 

برای دانلود pdf مطلب کلیک کنید.

 

 

خلاصه مطالب

در این مقاله از ایران تحصیل برای آن دسته از داوطلبانی که قصد دارند در کنکور کارشناسی ارشد ثبت‌نام کنند کلیه مدارک مورد نیاز را لیست کردیم. هرچند که مدارک عمومی هر کدام از رشته‌ها یکسان است؛ اما ممکن است برای ثبت‌نام در کنکور کارشناسی ارشد مدارک اختصاص نیز نیاز داشته باشند. لذا شما جهت تهیه لیست مدارک ثبت نام ارشد وزارت بهداشت می‌توانید با کارشناسان خبره ایران تحصیل تماس بگیرید.

در ادامه نیز به نحوه ارسال مدارک ثبت‌نام فوق‌لیسانس وزارت بهداشت اشاره کردیم که شما با اجرای آن‌ها می‌توانید مدارک خود را به صورت اینترنتی ارسال کنید.

 

 

5/5 - (3 امتیاز)
از 8 صبح تا 12 شب حتی در ایام تعطیل

سوال دارید با ما تماس بگیرید

تماس از سراسر کشور :

909 9075307

تماس با برترین مشاوران از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و استفاده از کد تخفیف کلیک کنید

مدارک مورد تایید ثبت نام ارشد وزارت بهداشت در کدام سایت درج می شود؟

در سایت sanjeshp.ir می توانید لیست کامل مدارک را ببینید.

آیا ارائه ریز نمرات در مدارک مورد تایید ثبت نام ارشد وزارت بهداشت گنجانده شده است؟

بله. به احتمال زیاد در هنگام ثبت نام حضوری ریز نمرات را بخواهند.

آیا مدارک مورد تایید ثبت نام ارشد وزارت بهداشت شامل ارائه کارت نظام وظیفه نیز می شود؟

بله برای مردان شامل این مورد نیز می شود.

نظرات

مطالب مرتبط

تماس با مشاور