کنکور سراسری

لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بوکان

رشته های دانشگاه علمی کاربردی بندر جاسک کاردانی و کارشناسی بهمن 96 – edu.uast.ac.ir

رشته های دانشگاه علمی کاربردی بندر جاسک بهمن 96 – 97 داوطلبان گرامی برای اطلاع از رشته های دانشگاه علمی کاربردی بندر جاسک و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بندر جاسک از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071612  و در صورت شلوغی خطوط با  02170707024 تماس بگیرید. پاسخگویی از 8 صبح تا 1 شب حتی […]

ادامه‌ی مطلب...

رشته های دانشگاه علمی کاربردی آستانه کاردانی و کارشناسی بهمن 96 – edu.uast.ac.ir

رشته های دانشگاه علمی کاربردی آستانه بهمن 96 – 97 داوطلبان گرامی برای اطلاع از رشته های دانشگاه علمی کاربردی آستانه و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی آستانه از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071612  و در صورت شلوغی خطوط با  02170707024 تماس بگیرید. پاسخگویی از 8 صبح تا 1 شب حتی ایام تعطیل . […]

ادامه‌ی مطلب...
لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بوکان

رشته های دانشگاه علمی کاربردی نراق کاردانی و کارشناسی بهمن 96 – edu.uast.ac.ir

رشته های دانشگاه علمی کاربردی نراق بهمن 96 – 97 داوطلبان گرامی برای اطلاع از رشته های دانشگاه علمی کاربردی نراق و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی نراق از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071612  و در صورت شلوغی خطوط با  02170707024 تماس بگیرید. پاسخگویی از 8 صبح تا 1 شب حتی ایام تعطیل . […]

ادامه‌ی مطلب...
لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بوکان

رشته های دانشگاه علمی کاربردی کميجان کاردانی و کارشناسی بهمن 96 – edu.uast.ac.ir

رشته های دانشگاه علمی کاربردی کميجان بهمن 96 – 97 داوطلبان گرامی برای اطلاع از رشته های دانشگاه علمی کاربردی کميجان و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی کميجان از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071612  و در صورت شلوغی خطوط با  02170707024 تماس بگیرید. پاسخگویی از 8 صبح تا 1 شب حتی ایام تعطیل . […]

ادامه‌ی مطلب...
لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بوکان

رشته های دانشگاه علمی کاربردی فراهان کاردانی و کارشناسی بهمن 96 – edu.uast.ac.ir

رشته های دانشگاه علمی کاربردی فراهان بهمن 96 – 97 داوطلبان گرامی برای اطلاع از رشته های دانشگاه علمی کاربردی فراهان و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی فراهان  از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071612  و در صورت شلوغی خطوط با  02170707024 تماس بگیرید. پاسخگویی از 8 صبح تا 1 شب حتی ایام تعطیل . […]

ادامه‌ی مطلب...
لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بوکان

رشته های دانشگاه علمی کاربردی زرنديه کاردانی و کارشناسی بهمن 96 – edu.uast.ac.ir

رشته های دانشگاه علمی کاربردی زرنديه بهمن 96 – 97 داوطلبان گرامی برای اطلاع از رشته های دانشگاه علمی کاربردی زرنديه و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی زرنديه از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071612  و در صورت شلوغی خطوط با  02170707024 تماس بگیرید. پاسخگویی از 8 صبح تا 1 شب حتی ایام تعطیل . […]

ادامه‌ی مطلب...
لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بوکان

رشته های دانشگاه علمی کاربردی گلوگاه کاردانی و کارشناسی بهمن 96 – edu.uast.ac.ir

رشته های دانشگاه علمی کاربردی گلوگاه بهمن 96 – 97 داوطلبان گرامی برای اطلاع از رشته های دانشگاه علمی کاربردی گلوگاه و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی گلوگاه از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071612  و در صورت شلوغی خطوط با  02170707024 تماس بگیرید. پاسخگویی از 8 صبح تا 1 شب حتی ایام تعطیل . […]

ادامه‌ی مطلب...
لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بوکان

رشته های دانشگاه علمی کاربردی ساری کاردانی و کارشناسی بهمن 96 – edu.uast.ac.ir

رشته های دانشگاه علمی کاربردی ساری بهمن 96 – 97 داوطلبان گرامی برای اطلاع از رشته های دانشگاه علمی کاربردی ساری و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی ساری از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071612  و در صورت شلوغی خطوط با  02170707024 تماس بگیرید. پاسخگویی از 8 صبح تا 1 شب حتی ایام تعطیل . […]

ادامه‌ی مطلب...
لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بوکان

رشته های دانشگاه علمی کاربردی رامسر کاردانی و کارشناسی بهمن 96 – edu.uast.ac.ir

رشته های دانشگاه علمی کاربردی رامسر بهمن 96 – 97 داوطلبان گرامی برای اطلاع از رشته های دانشگاه علمی کاربردی رامسر و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رامسر از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071612  و در صورت شلوغی خطوط با  02170707024 تماس بگیرید. پاسخگویی از 8 صبح تا 1 شب حتی ایام تعطیل . […]

ادامه‌ی مطلب...
لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بوکان

رشته های دانشگاه علمی کاربردی چالوس کاردانی و کارشناسی بهمن 96 – edu.uast.ac.ir

رشته های دانشگاه علمی کاربردی چالوس بهمن 96 – 97 داوطلبان گرامی برای اطلاع از رشته های دانشگاه علمی کاربردی چالوس و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی چالوس از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071612  و در صورت شلوغی خطوط با  02170707024 تماس بگیرید. پاسخگویی از 8 صبح تا 1 شب حتی ایام تعطیل . […]

ادامه‌ی مطلب...

رفتن به نوارابزار