شرایط سرباز معلم

شرایط سرباز معلم  از شرایطی می باشد که در ساختار خدمت وظیفه عمومی کشور قرار […]