امریه سربازی سپاه 98

گذارندن مرحله سربازی برای آقایان در سال های اخیر با استفاده از امریه نظام وظیفه […]