معافیت کفالت سربازی

معافیت کفالت سربازی

دریافت معافیت کفالت سربازی در میان مشمولان خدمت نظام وظیفه امری رایج است. اینجاست که […]

تحصیل در سربازی

تحصیل در سربازی از مزایای بسیاری بر خوردار است عموما محصلان و جوانان ایرانی در […]